Follow us on:

Taksat konsullore

TAKSAT PËR SHËRBIME KONSULLORE

I. Taksa për letërnjoftim
- Pajisje me letërnjoftim biometrik për herë të parë, ripërtëritje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, humbjes, dëmtimit   (40 €)

 

II. Taksa për dokumente udhëtimi:
- Fletudhëtimi për kthim   (30 €)
- Pasaporta për herë të parë mbi 18 vjeç
- Ripërtëritje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, humbjes, dëmtimit dhe kur fletët në pasaportë janë të plotësuara me vula dhe viza   (100 €)
- Pasaporta për fëmijë deri në 18 vjeç (për të gjitha llojet e aplikimeve)   (80 € )

III. Taksa për shërbime të gjendjes civile:
- Regjistrimi i faktit të lindjes dhe martesës   (30 €)
- Regjistrimi i faktit të vdekjes   (Pa pagesë)
- Pajisje me Çertifikatë të Lindjes, Çertifikatë të Shtetësisë, Çertifikatë të Martesës, Çertifikatë të Vendbanimit, Çertifikatë të Gjendjes Martesore, Ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile, Deklaratë për Bashkësinë Familjare dhe Vërtetim nga Arkivi   (20 €)
- Çertifikatë të Vdekjes   (Pa pagesë)
- Procesverbali për Pranimin e Atësisë/Amësisë   (30 €)

 
IV. Taksa për fitim/lirim të shtetësisë:
- Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia          (50 €)
- Vendimi për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë - mbi 18 vjeç    (250 €)
- Vendimi për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë - nën 18 vjeç    (100 €)
- Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim - mbi 18 vjeç       (400 €)
- Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim - nën 18 vjeç       (200 €)

V. Taksa për viza:
- Të gjitha llojet e vizave  (40 €)

VI. Taksa për legalizim dhe vërtetim
- Legalizimi i dokumenteve të huaja publike si dhe dokumenteve publike të Republikës së Kosovës   (20 €)

VII. Taksa për veprime noteriale dhe vërtetime të çdo lloji:
- Vërtetime dhe konfirmime   (20 €)
- Autorizime, përkthime (interne) (10 €)
- Çertifikata me foto   (10 €)

Fletëpagesat për shërbime konsullore bëhen në emër të:
BOTSCHAFT DER REPUBLIK KOSOVO

 

Të dhënat bankare janë

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
BIC: RZBAATWW
IBAN: AT97 3100 0001 5418 0278

Qëllimi i shërbimit (Verwendungszweck):
Të shënohet shërbimi për të cilin paguhet taksa, emri dhe mbiemri i aplikuesit