Follow us on:

Regjistrimi i faktit të lindjes

Shërbimi konsullor është i autorizuar të pranojnë kërkesat për regjistrimin e fakteve të lindjes në regjistrin themeltar të shtetasve për fëmijët e lindur jashtë Kosovës.

 

Vërejtje: Ky proces është i aplikueshëm për personat nga 0-14 vjeç. Personat mbi 14 vjeç, lindjet e të cilëve nuk janë regjistruar në Kosovë, i nënshtrohen procedurave të fitimit të shtetësisë për pjestarët e diasporës.

 

Kur fëmiu është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit të cilët janë shtetas të Kosovës;


 

  • Kopjen e certifikatës ndërkombëtare të lindjes së fëmijës që ka të shënuar të dy prindërit; 

  • Ekstraktet e lindjes së prindërve; 

  • Certifikatën e martesës së prindërve (nëse nuk janë të kurorëzuar, atëhere  nevojitet procesverbali i njohjes së atësisë, i cili bëhet në shërbim konsullor)
  • Kopjet e dokumenteve të identifikimit (pasaportë apo letërnjoftim) të dy prindërve; 

  • Prezencën e të paktën njërit prind;

  • Dëshmi të pagesës së taksës konsullore për këtë shërbim


Kur fëmiu është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit prej të cilëve njëri është shtetas i Kosovës ndërsa tjetri jo; 

   

  • Kopjen e certifikatës ndërkombëtare të lindjes së fëmijës që ka të shënuar të dy prindërit; 

  • Kopje të dokumentit identifikues të prindit shtetas i Kosovës; 

  • Kopje të dokumentit identifikues të prindit jo-kosovar;

  • Certifikatën e martesës së prindërve (nëse nuk janë të kurorëzuar, atëherë nevojitet procesverbali i njohjes së atësisë, i cili bëhet në shërbim konsullor)
  • Pëlqimin me shkrim nga prindi me shtetësi të huaj ose shtetësi të panjohur për regjistrimin e fëmijës të vërtetuat nga noteri ose organi kompetent;

  • Ekstraktin e lindjes së prindit me shtetësi kosovare dhe certifikatës/ekstraktin e lindjes së prindit jo-kosovar;

  • Prezencën e dy prindërve ose dëshmi ligjore të mungesës së njërit prej tyre;

  • Dëshmi të pagesës së taksës konsullore për këtë shërbim

 

Kur fëmiu është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit prej të cilëve njëri është shtetas i Kosovës ndërsa tjetri është i panjohur;

   

  • Kopjen e certifikatës ndërkombëtare të lindjes së fëmijës që përfshin shtetasin e Kosovës si prind dhe tjetrin si “panjohur”; 

  • Kopje të dokumentit të vlefshëm të identifikimit të nënës;

  • Ekstraktin e lindjes së nënës; 

  • Dëshmi të pagesës së taksës konsullore për këtë shërbim