Follow us on:

Konsullata e Përgjithshme në Gjenevë

Konsullata e Përgjithshme në Gjenevë

Adresa: Rue de Lausanne 63, 1202 Genève, kati i 3-të;

Tel.:  + 41 (0) 22 734 27 34    
Fax.: + 41 (0) 22 734 27 32    
Email: consulate.geneva@rks-gov.net

Konsullata e Përgjithshme në Gjenevë
z. Ramadan AVDIU – Konsull i Përgjithshëm
ramadan.avdiu@rks-gov.net

z. Arjan KASHTANJEVA – Zëvendëskonsull
arjan.kashtanjeva@rks-gov.net

Xhevdet Grainces-Sekretar i dyte