Follow us on:

Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës


Ambasada e Republikës së Kosovës në Pragë nuk lëshon dokumente personale.

Pajisja me letërnjoftim të Republikës së Kosovës bëhet në konsullatat më të afërta të Republikës së Kosovës (në Austri, Gjermani, Zvicër).


Pajisja me letërnjoftim të Republikës së Kosovës

Për t’u pajisur me letërnjoftim të RKS në të gjitha rastet apikuesi duhet të paraqitet personalisht në Ambasadë/ Konsullatë.

1.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim për herë të parë

-    Çertifikatën e lindjes
-    Certifikatëne martesës
-    Çeritifikatën e shtetësisë
-    Çertifikatën e vendbanimit

2.    Dokumentet e nevojshme për ndërrimin e letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Kosovës

-    Letërnjoftimin e UNMIK-ut
-    Raportin policor për humbje të letërnjoftimit të UNMIK-ut
-    Certifikatën e lindjes
-    Certifikatën e martesës
-    Certifikatën e shtetësisë
-    Certifikatën e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese)

3.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim pas humbjes/dëmtimit

-    Fotokopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston
-    Raporti policor të shtetit ku ka humbur letërnjoftimi, (jo më i vjetër se 3 muaj)
-    Letërnjoftimin e dëmtuar
-    Dy fotografi biometrike jo më të vjetra se 6 muaj
-    Dëshminë e pagesës për letërnjoftim pas humbjes/dëmtimit

4.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim pas ndryshimit të të dhënave personale

-    Letërnjoftimin
-    Certifikatën e lindjes
-    Certifikatën e martesës
-    Vendimin për ndërrimin e të dhënave
-    Raportin policor të shtetit ku ka humbur letërnjoftimi (në rast se aplikuesit për ndërrim të dhënash i ka humbur letërnjoftimi)
-    Letërnjoftimin e dëmtuar (në rast se aplikuesit për ndërrim të dhënash i është dëmtuar letërnjoftimi)
-    Certifikatën e vendbanimit në Republikën e Kosovës (në rast se kemi ndërrim vendbanimi)
-    Dëshminë e pagesës për letërnjoftimin e ndryshuar

5.    Dokumentet e nevojshme për pajisje me letërnjoftim pas ripërtrirjes së të dhënave

-    Letërnjoftimin
-    Certifikatën e lindjes
-    Certifikatën e martesës
-    Vendimin për ndërrimin e të dhënave
-    Raportin policor të shtetit ku ka humbur letërnjoftimi (në rast se aplikuesit për ndrrim të dhënash i ka humbur letërnjoftimi)
-    Letërnjoftimin e dëmtuar (në rast se aplikuesit ër ndërrim të dhënash i është dëmtuar letërnjoftimi)
-    Certifikatën e vendbanimit në Republikën e Kosovës (në rast se kemi ndërrim vendbanimi)
-    Marrja e të dhënave biometrike
-    Dëshminë e pagesës për letërnjoftimtë ndryshuar