Follow us on:

Taksat konsullore

I.Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Letërnjoftim për herë të parë ...............................................     30€
2. Letërnjoftim pas humbjes / dëmtimit / ripërtrirjes ....................    30 €

II. Taksa për dokumente udhëtimi

1. Fletudhëtimi për kthim -----------------------------------------------          20 €
2. Pasaporta për herë të parë mbi 18 vjeç  ------------------------------       80 €
3. Pasaporta e humbur/dëmtuar/ripërtrirë -----------------------------          80 €
4. Pasaporta për fëmijë nga 3-18 vjeç -----------------------------------        60 €

III. Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Pajisje me cerifikat te lindjes,Ekstrat nga rexhistri qendror I gjendjes civile,           10 €

Cerifikat e shtetesisë,  Certifikat e marteses,

Certifikat e vendbanimit,  Certifikat e gjendjes martesore,

Deklarat per bashkim familjarë,  dhe Vertetim nga Arkivi


2. Regjistrimi i faktit të lindjes --------------------------------------------    20 €
3. Regjistrimi i faktit të martesës -----------------------------------------    15 €
4. Regjistrimi i faktit të vdekjes ------------------------------------------     Pa pagesë

5.Procesverbali per pranimin e atësisë/amësisë --------------------           20 €IV. Taksa për fitim/lirim të shtetësisë

1. Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia             --------------------        30 €
2. Vendimi për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë mbi moshen 18 vjeqare    -----------       200 €
3. Vendimi për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë për të moshen nen 18 vjeqare     -----     80 €
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim mbi moshen 18 vjeqare ----------------      300 €
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për moshën nën 18 vjeqare  ----------       150 €