Follow us on:

Fletëudhëtimi për kthim

Misionet Konsullore janë të autorizuara të lëshojnë Dokumente Udhëtimi për Kthim (Fletudhëtim) për shtetasit e Republikës së Kosovës në rast se pasaporta është humbur, ka skaduar ose për raste tjera urgjente ose humanitare.

Për marrjen e Dokumentit të Udhëtimit për Kthim nga ana e Misioneve Konsullore, aplikuesi duhet të dorëzojë këto dokumente:

-Aplikacionin e plotësuar
-Raportin e policisë që konfirmon se dokumenti i udhëtimit është humbur ose vjedhur dhe se është bërë raportimi në kohë te autoritetet e zbatimit të ligjit;
-Kopjen e dokumentit të udhëtimit, nëse e posedon, dokumentit tjetër identifikues ose certifikatë të lindjes;
-Një dokument që konfirmon vendqëndrimin e aplikuesit;
-Dokumentin e udhëtimit, nëse është i dëmtuar;     
-Dy fotografi;
-Dëshmi të pagesës për këtë shërbim.

Flëtëudhëtimi për kthim mund të lëshohet vetëm pas verifikimit të shtetësisë dhe ka afat vlefshmërie 30 ditë. Mënyra e aplikimit nëpër misione diplomatiko/konsullore mund të bëhet drejtpërdrejtë në mision ose përmes postës, shpenzimet e së cilës i bart vetë klienti konsullor.

Fletëudhëtimi për kthim lëshohet brenda 48 orëve.

Për rastet e personave të cilët nuk janë regjistruar asnjëherë në librat amëz të Kosovës (fëmijët e lindur jashtë) nuk mund të bëhet dhënia e këtyre fletëudhëtimeve pa u bërë paraprakisht regjistrimi i faktit të lindjes në këto libra.

Për lëshimin e fletudhëtimeve për kthim për shtetasit e Kosovës, aplikimi mund të bëhet edhe përmes emalit të shërbimit konsullor: embassy.uk@ks-gov.net.

Formularin i kërkesës për fletudhëtim për kthim