Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Shkup funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel.: + 389 2 32 90 320
Fax.: + 389 2 32 90 322
Email: embassy.macedonia@ks-gov.net

Adresa:
Rr. Samoilova 136 / 1000 Shkup
Republika e Maqedonisë