Follow us on:

Taksat konsullore

I.Taksat për letërnjoftim

1. Pajisje me letërnjoftim biometrik për herë të parë, ripërtëritje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, humbjes, dëmtimit është - 30€

II. Taksa për dokumente udhëtimi

1. Fletudhëtim për kthim - 20 €
2. Për pajisje me pasaportë për herë të parë, ripërtëritje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, humbjes, dëmtimit dhe kur fletët në pasaportë janë të plotësuara me vula dhe viza, për personat mbi 18 vjeçare - 80 €
3. Për pajisje me pasaportë për fëmijë deri në moshën 18 vjeçare(për të gjitha llojet e aplikimet) - 60 €
4. Vazhdimi i afatit të vlefshmërisë të patentë shoferit, humbjes, dëmtimit - 60 €

III. Taksa për shërbimet e Gjendjes Civile

1. Regjistrimi i faktit të lindjes dhe martesës - 15 €
2. Regjistrimi i faktit të vdekjes - Pa pagesë
3. Paisje me Certifikatë të lindjes, Ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile, Certifikatë e shtetësisë, Certifikatë e martesës, Certifikatë e vendbanimit, Certifikatë e gjendjes martesore, Deklaratë për bashkësinë familjare dhe Vërtetim nga arkivi. - 10 €
4. Certifikatë e vdekjes - Pa pagesë
5. Procesverbali për pranimin e atësisë/amësisë - 20 €

IV. Taksa për fitim/lirim shtetësisë së Republikës së Kosovës

1. Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim shtetësisë - 30 €
2. Vendimi për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë për personat mbi moshën 18 vjeçare - 200€
3. Vendimi për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë për personat nën moshën 18 vjçare - 80€
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë  me lirim për personat mbi moshën 18 vjeçare - 300 €
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim  nën moshën 18 vjeçare - 150 €

V. Taksa për viza
1. Aplikim për vizë C - 40 €
2. Aplikim për vizë D (leje qëndrim) - 80 €

VI. Taksa për legalizim dhe vërtetim
1. Legalizimi i dokumenteve të huaja publike si dhe  dokumenteve publike të Republikës së Kosovës - 10 €

VII.Taksa për veprime noteriale dhe vërtetime të çdo lloji
1. Vërtetime dhe konfirmime - 10€
2. Autorizime, përkthime (internet) - 5€
3. Certifikata me foto - 5€