Follow us on:

Predsednik Veseli u višednevnoj poseti u Panami

Predsednik Skupštine Republike Kosova, g. Kadri Veseli, odvija višednevnu posetu u Panami. On æe biti poèasni gost inauguracione plenarne sednice Evropsko-Latinsko-Amerièkog Parlamenta (EUROLAT), 17. marta.

Parlamentarna asambljeja EUROLAT je osnovana 2006. godine, sa ciljem jaèanja veza izmeðu Evrope i Latinske Amerike i sastoji se od 150 poslanika. 75 njih su poslanici iz Evropskog Parlamenta i drugih 75 dolaze iz redova poslanika parlamenata razlièitih zemalja Latinske Amerike.

Predsednik Parlamenta Veseli æe, takoðe, posetiti i Latinsko-Amerièki Parlament (Parlatino), gde æe biti primljen u jednom susretu od strane njegovog predsednika, Elias Castillo. Parlatino, sa sedištem u gradu Panama, sastoji se od 23 parlamenata-èlanova, pri èemu svaki od njih delegira po 12 poslanika, kao predstavnike u Parlamentarnoj asambljeji ove institucije.

Tokom njegove posete je, takoðe, predviðena jedna zbijena agenda sa privatnim susretima sa poslanicima raznih zemalja Amerièkog kontinenta i Evropske unije, ciljajuæi posebno parlamente zemalja koje još uvek nisu priznale Kosovo. Takoðe, oèekuje se da g. Veseli tokom njegovog boravka u Panami odvija i susrete sa lokalnim predstavnicima vlasti.