Follow us on:

Taksat konsullore

Lista e shërbimeve konsullore të taksueshme:

Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Letërnjoftim për herë të parë - Pa pagesë
2. Letërnjoftim pas humbjes / dëmtimit / ripërtrirjes - 40 €

Taksa për dokumente udhëtimi

1. Fletudhëtimi për kthim - 30 €
2. Pasaporta për herë të parë mbi 18 vjeç - 100 €
3. Pasaporta e humbur/dëmtuar/ripërtrirë - 85 €
4. Pasaporta për fëmijë deri në 3 vjeç - 60 €
5. Pasaporta për fëmijë nga 3-18 vjeç - 70 €
6. Dokument udhëtimi për të huajt - 100€

Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Regjistrimi i faktit të lindjes - 20 €
2. Regjistrimi i faktit të martesë - 20 €
3. Regjistrimi i faktit të vdekjes - 20 €
4. Lidhja e martesës - 120 €

Taksa për fitim/lirim të shtetësisë

1. Aplikim për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia - 50 €
2. Vendimi për fitimin e shtetësisë - 180 €
3. Vendimi për fitimin e shtetësisë për të mitur - 80 €
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim - 180 €
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim - 80 €

Taksa për legalizim dhe vërtetim

1. Legalizimi i dokumenteve të huaja publike për shtetasit e Kosovës (taksa të papërcaktuara)

2. Legalizimi i dokumenteve të huaja për shtetasit e huaj – reciprocitet 

3. Vërtetimi i çdo lloj vërtetimi lëshuar shtetasve të huaj – reciprocitet 


Taksa për veprime noteriale dhe vërtetime të çdo lloji

 

1. Procedimi i deklaratave dhe shënimeve në çështjet ligjore apo transaksionet e bëra në praninë e personit (të papërcaktuara)

2. Vërtetime të çdo lloji – 20 €

3. Pranimi i deklaratave nën betim (të papërcaktuara)

4. Vërtetimi i çdo lloj vërtetimi lëshuar shtetasve të Kosovës - 20 €