Follow us on:

Pagesat për shërbimet konsullore

Të gjitha pagesat për shërbimet konsullore bëhen përmes shërbimit bankar. Të hollat për shërbimin e caktuar duhet të derdhen në llogari të Ambasadës, duke deponuar shumën e caktuar. Pagesa mund të bëhet në rijal, në vlerë të shumës së caktuar në euro, sipas kursit ditor që ofrojnë bankat në Mbretërinë e Arabisë Saudite.

Informatat e llogarisë së Ambasadës janë si në vijim:

Emri i bankës: Samba Financial Group
Emri i llogarisë: Embassy of the Republic of Kosovo
Numri i llogarisë: 1507593490

 Routing Number: 36074626
 Swift Code: SAMBASARI