Follow us on:

Regjistrimi i faktit të lindjes

Dokumentet e nevojshme:
-    Aplikacioni i plotësuar dhe nënshkruar nga prindi;
-    Certifikata origjinale internacionale e lindjes së fëmijës (në anglisht);
-    Ekstraktet e lindjes (origjinale) për të dy prindërit lëshuar nga Republika e Kosovës (për prindin që nuk është shtetas i Kosovës - dokumenti që dëshmon shtetësinë e tij/saj);
-    Dokumentet e identifikimit të prindërve (pasaportë, letërnjoftim);
-    Prezenca e së pakut njërit prind në Konsullatë për paraqitjen e kërkesës (në rast se njëri prind është jo kosovar atëherë duhet autorizimi i tij/saj prej Notarit Publik me të cilin deklaron se pajtohet dhe autorizon bashkëshortin/en për regjistrim të fëmijës së tij/saj si shtetas i Kosovës);
-    Taksa EUR 40 (në kundërvlerë në SEK)
-    Procesi i regjistrimit mund të zgjasë dy-tre muaj.

Birger Jarlsgatan 33
Box 3643
11145 Stockholm    
Tel. 0046  8 614 686 3
Fax: 0046  8 678 3002            
consulate.stockholm@rks-gov.net

Të dhënat bankare:
SEB BANK
GIRO 601-0656

INVOICE ADDRESS : SEB  ACCOUNTS PAYABLE , SE- 106 40 Stockholm
IBAN Account Number   
Electronic format  SE 415 0000 0000 5277 102 3407
S.W.I.F.T  Address  ESSESESS