Follow us on:

Aplikim për Pasaportë të Republikës së Kosovës

Aplikimi për pasaportë mbi moshën 18 vjeçare

Shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë (Republikën e Sllovenisë) mund të aplikojnë për letërnjoftim dhe pasaportë në Konsullatën e Republikës së Kosovës Ljubljanë.

 

Aplikimi për pasaportë

 

Për herë të parë:

- Letërnjoftimi i RKS-së

- Taksa 100 €

 

Ripërtëritje/korrigjim të dhënash:

- LTNJ

- Pasaporta e vjetër

- Taksa 100 €

 

E humbur/konfiskuar:

- LTNJ

- Raporti i policisë lidhur me humbjen gjegjësisht raporti i konfiskimit

- Taksa 100 €

 

E dëmtuar/ fletët e mbushura:

- LTNJ

- Pasaporta e dëmtuar/e mbushur

- Taksa 100 €

 

1. Pasaportë për të mitur nën moshën 18 vjeç:

- Pasaporta RKS-së (nëse e posedon)

- LTNJ (nëse është mbi moshen 16 vjeç)

- Ekstrakti i lindjes;

- Së bashku me të miturin prezent duhet të jenë edhe të dy prindërit ose njëri prind me autorizim të noterit të prindit tjetër.

- Të miturit me prindër të ndarë duhet të posedojnë vërtetimin mbi kujdestarinë të prindit kujdestar;

- Të miturit me njërin prind të vdekur duhet të posedojnë certifikatën e vdekjes së prindit të vdekur;

- Prindërit e të miturit duhet të posedojnë letërnjoftimin apo pasaportën e Kosovës;

- Taksa 80€