Follow us on:

Regjistrimi i faktit të lindjes

Me pranimin e kërkesës për regjistrimin e lindjes së fëmijës në librin amëz të lindjeve në Kosovë për mundësitë e poshtëshënuara kërkohen specifikat si në vijim:

 

Kur fëmiu është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit të cilët janë shtetas të Kosovës;

- Kërkesa

- Dokument identifikimi i të dy prindërve (pasaportë apo letërnjoftim)

- Certifikata internacionale e lindjes së fëmiut;

- Ekstraktet e lindjes së të dy prindërve;

- Prezencën e dy prindërve ose dëshmi ligjore të mungesës së njërit prej tyre.

- Taksa prej 30€

 

Kur fëmiju është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit prej të cilëve njëri është shtetas Kosovës ndërsa tjetri jo;

- Kërkesa

- Dokument identifikimi së të dy prindërve (pasaportë apo letërnjoftim)

- Pëlqimin me shkrim nga prindi jo-kosovar për regjistrimin e fëmijës të vërtetuar nga noteri;

- Certifikata internacionale e lindjes së fëmiut;

- Ekstrakti i lindjes së prindit shtetas i RKS-së;

- Certifikata e lindjes e prindit me shtetesi tjetër;

- Prezencën e dy prindërve ose dëshmi ligjore të mungesës së njërit prej tyre

 

Fëmija është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit prej të cilëve njëri është shtetas i Kosovës ndërsa tjetri është i panjohur;

- Kopje e dokumentit të shtetësisë kosovare të prindit;

- Certifikata internacionale e lindjes së fëmiut që përfshin shtetasin e Kosovës si prind dhe tjetrin si të “panjohur”;

- Certifikata internacionale e lindjes së fëmiut;

- Ekstrakti i lindjes së prindit shtetas i RKS-së;

- Certifikata e lindjes e prindit me shtetesi tjetër; 

- Prezencën e dy prindërve ose dëshmi ligjore të mungesës së njërit prej tyre