Follow us on:

Regjistrimi i faktit të martesës

Me pranimin e kërkesës për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, kërkohen këto dokumentet si në vijim:

 

- Kërkesa

- Ekstraktet e lindjes

- Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;

- Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës (pasaporta);

- Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj (nëse njëri bashkëshort është shtetas i huaj pasaporta);

- Certifikatë origjinale internacionale e martesës

- Kur njëri bashkëshort është shtetas i huaj, atëherë kërkohet Certifikata e lindjes

- Taksa prej 30€