Follow us on:

Regjistrimi i faktit të vdekjës

Shërbimi Konsullor i Ambasadës së Kosovës në Vjenë është i autorizuara të bëjnë regjistrimin e fakteve të vdekjes të ndodhura jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Deklaruesi duhet të sjell dokumentacionin si në vijim:

 

- Certifikatën internacionale origjinale të vdekjes së shtetasit

- Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë

- Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës

- Ky shërbim kryhet pa pagesë