Follow us on:

Regjistrimi i faktit të martesës

Shërbimi konsullor i Ambasadës së Kosovës në Vjenë është i autorizuara të bëjnë regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë. Këtë shërbim aplikuesi mund ta marrë duke aplikuar personalisht pranë shërbimit konsullor duke bashkëngjitur dokumentet si në vijim:

 

 

     - Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit (pasaportë ose letërnjoftim)

 

     - Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës

 

     - Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj (pasaporta)

 

     - Certifikata origjinale internacionale e martesës e lidhur në vendin pranues

 

     - Taksa prej 30€