Follow us on:

Upis sklopljenog braka

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, kërkohen dokumentet si në vijim:

  • Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;
  • Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës;
  • Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj;
  • Certifikatë origjinale të martesës së lidhur në vendin pranues.