Follow us on:

Upis činjenice smrti

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të vdekjes së një shtetasi të Kosovës në librin amëz të vdekjeve në Kosovë, kërkohen dokumentet në vijim:

  • Certifikatën ndërkombëtare origjinale të vdekjes së shtetasit;
  • Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë  
  • Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës