Follow us on:

PROCEDURE VOOR DE AANVRAAG VAN HET VERKRIJGEN VAN DE KOSOVAARSE NATIONALITEIT IN OVEREENSTEMMING MET HET ARTIKEL 32 VAN DE WET OVER DE NATIONALITEIT IN KOSOVO (voormalige burgers van de FRJ en hun nakomelingen).  

 

Alle personen die op 1 januari 1998 burgers waren van de voormalige Federale Republiek van Joegoslavië en die op die datum een permanente verblijf in Kosovo hadden en hun status certificeren, worden beschouwd als burgers van de Republiek van Kosovo en zijn als zodanig geregistreerd in het register van de burgers pas na een aanvraag hebben ingediend bij de betrokkene gemeente in Kosovo of in de consulaire afdeling van de Ambassade van Kosovo in Brussel. Hun directe nakomelingen hebben ook dit recht.  

 

Om een aanvraag in te dienen voor de verwerving van het burgerschap in het kader van deze procedure, moeten de betrokkene partijen persoonlijk de volgende documenten aantonen:

 

 • De aanvraag voor het verkrijgen van het burgerschap

 • Het bewijs van het bezitten van het burgerschap van FRJ
 • Het bewijs dat hij niet onderworpen is aan het strafonderzoek en niet is veroordeeld voor strafbare feiten, afgegeven door de bevoegde autoriteit van een buitenlandse staat waarvan de burger is de aanvrager of bij de staat die de laatste permanente verblijfsvergunning, recent van de afgelopen 6 maanden; (bewijs van goed gedrag en zegen)
 • Beëdigde schriftelijke verklaring dat de grondwettelijke en wettelijke orde van de Republiek Kosovo erkend; (ingevuld aan de consulaire dienst)
 • Bewijs van permanente verblijf in Kosovo

 • Administratieve kost van 50 euro per aanvraag

 

De bovenvermelde documenten worden gestuurd aan de ministerie van Binnenlandse Zaken die maximum 6 maanden tijd beschikt om de aanvraag te behandelen en te beslissen om de status van het burgerschap van Kosovo te verwerven of niet. 

 

VERKLARING VAN BEWIJS


Om de nationaliteit van de voormalige Federale Republiek Joegoslavië te bewijzen, moet de persoon een van de officiële documenten hieronder vermeld aantonen en afgegeven vóór 1 januari 1998 of ander bewijsmateriaal indienen:

 

 • Burgerschapscertificaat van de voormalige Federale Republiek van Joegoslavië;

 • Geboortecertificaat, huwelijkscertificaat;

 • Identiteitskaart, paspoort van FRJ;

 • Elk ander document die de burgerschap van FRJ bewijst;

 

 De persoon bewijst dat hij een permanente inwoner was van Kosovo op 1 januari 1998, in overeenstemming met artikel 32 van de Wet NR.04 / L-215 voor het burgerschap van Kosovo, ongeacht de huidige woonplaats en nationaliteit, als hij voldoet aan een van de volgende criteria:

 

 • Indien hij in Kosovo is geboren, of als één van de ouders geboren is in Kosovo vóór 1 januari 1998;

 • Indien hij in Kosovo heeft gewoond gedurende een periode van minimum 5 jaar op 1 januari 1998;

 • Indien hij Kosovo moest verlaten voor 1 januari 1998 en bijgevolg de voorwaarde om inwoner te zijn hierboven vermeld niet kon beantwoorden;

 • Indien hij een kind ten laste was die de voorwaarde van de leeftijd minder dan 18 jaar of minder dan 23 jaar die regelmatig naar school ging in een onderwijsinstelling voor 1 januari 1998 en indien de ouders ingeschreven waren in de bovenvermelde punten of ingeschreven zijn volgens artikel 3 van het reglement van UNMIK 2000/13.

 

Het permanente verblijf is gecertificeerd met de volgende documenten of elementen van bewijs :

 

 • Een officieel document, afgegeven door een staat of instantie, inbegrepen de identiteitskaart, paspoort of ander reisdocument met een foto of vingerafdrukken van de aanvrager;

 • Andere documenten afgegeven door een andere staat of een orgaan daarvan, of door een organisatie of orgaan van de Verenigde Naties indien nodig ondersteund door onafhankelijk bewijs, schriftelijk of mondeling

 • Andere documenten die vóór 10 juni 1999 door andere entiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot onderwijs-, gezondheids-, politieke of religieuze instellingen en andere quasi-officiële instanties geleverd zijn, gesteund zo nodig door onafhankelijk bewijs bevestigd schriftelijk of mondeling; of

 • Alle andere geloofwaardig bewijs, met getuigenissen inbegrepen dat de partij voldoet aan de criteria voor permanente bewoning.