Follow us on:

Taksat konsullore

I. Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Letërnjoftim për herë të parë ...............................................     Pa pagesë
2. Letërnjoftim pas humbjes / dëmtimit / ripërtrirjes ............................    40 €

II. Taksa për dokumente udhëtimi

1. Fletudhëtimi për kthim -----------------------------------------------             30 €
2. Pasaporta për herë të parë mbi 18 vjeç -------------------------------       100 €
3. Pasaporta e humbur/dëmtuar/ripërtrirë -----------------------------           85 €
4. Pasaporta për fëmijë deri në 3 vjeç -------------------------------              60 €
5. Pasaporta për fëmijë nga 3-18 vjeç -----------------------------------         70 €
6. Dokument udhëtimi për të huajt ---------------------------------------        100 €

III. Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Regjistrimi i faktit të lindjes --------------------------------------------    20 €
2. Regjistrimi i faktit të martesës -----------------------------------------    20 €
3. Regjistrimi i faktit të vdekjes ------------------------------------------     20 €

IV. Taksa për fitim/lirim të shtetësisë

1. Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia -----------        50 €
2. Vendimi për fitimin e shtetësisë ------------------------------------       180 €
3. Vendimi për fitimin e shtetësisë për të mitur ----------------------        80 €
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim -----------------------      180 €
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për të mitur ---------       80 €

V. Taksa për vërtetime të çdo lloji

2. Vërtetime të çdo lloji --------------------------------------------------------- 20 €
3. Vërtetimi i çdo lloj vërtetimi lëshuar shtetasve të Kosovës -------------- 20 €