Follow us on:

Martesë

Me pranimin e fletëkërkesës (hapet linku) për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, Zyrtari Konsullor duhet të kërkojë dokumentet si në vijim:

- Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;
- Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës;
- Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj;
- Certifikatë origjinale internacionale  të martesës së lidhur në vendin pranues.

Formularin i kërkesës për regjistrimin e martesës