Follow us on:

Fitim Shtetësie

PROCEDURA E FITIMIT TË SHTETËSISË SË KOSOVËS

Procedurat e fitimit te shtetësisë me lindje ne baze te origjinës kur te dy prindërit janë shtetase te Republikës se Kosovës ;
 
Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikatën e lindjes se fëmijës
-    Certifikata nga regjistri i Gjendjes Civile ose ndonjë dëshmi tjetër te vlefshme qe dëshmon shtetësinë e prindërve ne Kosove.

Procedurat e fitimit te shtetësisë me lindje ne Kosovë ku njëri prind është shtetas i Kosovës;

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikata e lindjes se fëmijës
-    Certifikata nga regjistri i Gjendjes Civile ose ndonjë dëshmi tjetër te vlefshme qe dëshmon shtetësinë e prindërve ne Kosove.
-    Pajtimi i fëmijës me te vjetër se 14 deri ne 18 vjeç.
-    Pajtimi me shkrim i prindit me shtetësi tjetër i vërtetuar, ne ketë rast Komisioni për Shtetësi i MPB-se, siguron qe fëmija te mos mbetet pa shtetësi nëse prindi ne fjale nuk e jep pajtimin e tij/saj/

Procedura e fitimit te shtetësisë kur fëmija është i lindur jashtë Kosovës dhe prindi tjetër është me shtetësi te panjohur ose pa shtetësi ;
 
Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikatën e lindjes se fëmijës
-    Certifikatën nga regjistri i Gjendjes Civile te prindit ose ndonjë dëshmi qe dëshmon shtetësinë e tij ne Kosove.
-    Pajtimi i fëmijës me te vjetër se 14 deri ne 18 vjeç.
-    Pajtimi me shkrim i prindit qe nuk e posedon shtetësinë e Kosovës i vërtetuar, ne ketë rast Komisioni për Shtetësi i MPB-se, siguron qe fëmija te mos mbetet pa shtetësi nëse prindi ne fjale nuk e jep pajtimin e tij/saj/

Procedura e fitimit te shtetësisë nëse fëmija është i lindur jashtë Kosovës dhe prindi tjetër ka shtetësi tjetër por te dy prindërit pajtohen me shkrim qe fëmija te fitoj shtetësinë e Kosovës ;
 
Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikatën e lindjes se fëmijës
-    Certifikatën nga regjistri i Gjendjes Civile te prindërve ose ndonjë dëshmi tjetër te vlefshme qe dëshmon shtetësinë e prindërve.
-    Pajtimi me shkrim i prindërve i vërtetuar, ne ketë rast Komisioni për Shtetësi i MPB-se, siguron qe fëmija të mos mbetet pa shtetësi nëse do njeri prej prindërve nuk e jep pajtimin e tij/saj/.

Fitimi i shtetësisë me lindje ne territorin e Republikës se Kosovës ;
 
Në rastet kur fëmija është gjetur ose është lindur ne territorin e Republikës se Kosovës prindërit te cilët janë te panjohur, atëherë ai e fiton shtetësinë e Republikës se Kosovës me rastin e regjistrimit ne Regjistrin e Lindjes dhe regjistrohet sipas detyrës zyrtare ne Regjistrin e Shtetësisë.

Procedura e fitimit te shtetësisë kur fëmija është i lindur ne Kosove ndërsa prindërit kane shtetësi tjetër por kanë leje qëndrimit te vlefshëm ne Kosove

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikata e lindjes se fëmijës
-    Kopjet e dokumenteve të identifikimit dhe dëshmi e vlefshme te qëndrimit ne Republikën e Kosovës për te dy prindërit.
-    Pajtimi me shkrim i prindërve i vërtetuar, ne ketë rast Komisioni për Shtetësi i MPB-se, siguron qe fëmija të mos mbetet pa shtetësi nëse ndonjëri prej prindërve nuk jep pajtimin.
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv

Procedura e aplikimit për fitimin e shtetësisë se Kosovës me natyralizim;

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikata e lindjes dhe martesës për personat e martuar
-    Dëshmi e lejes se vlefshme te qëndrimit për 5 vite ne Republikën e Kosovës
-    Dëshmi qe i ka përmbushur te gjitha detyrimet financiare (dëshmi nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe nga Zyra Komunale e Tatimit ne Prone mbi përmbushjen e obligimeve tatimore).
-    Dëshmi për banimin adekuat për parashtruesin e kërkesës dhe vartëseve te tij
-    Dokument qe dëshmon njohuri elementare ne njërën prej gjuhëve zyrtare
-    Dëshminë qe nuk është nen hetime penale dhe qe nuk është i dënuar për vepra penale e lëshuar nga gjykata kompetente e Republikës se Kosovës si dhe organi kompetent i shtetit te huaj shtetas i te cilit është parashtruesi i kërkesës apo shtetit ne te cilin ai/ajo ka pasur vendbanimin e fundit jo me te vjetër se 6 muaj.

-    Dëshmi qe posedon mjete te mjaftueshme materiale për te siguruar jetesën e vet dhe personave për mbajtjen e te cilëve është përgjegjës pa shfrytëzuar skema sociale
-    Dokument i vlefshëm identiteti ne kopjen e vërtetuar me fotografin e poseduesit qe duket qarte.
-    Deklaratën e betimit me shkrim qe e pranon rendin kushtetues dhe juridik te Republikës se Kosovës
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv

Procedura e aplikimit për fitim e shtetësisë se Kosovës me natyralizim i/e bashkëshortit ;

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikata e lindjes dhe martesës e cila dëshmon se paku 3 vite lidhje te vlefshme martesore me shtetasin e Kosovës.
-    Dëshmi për banimin e ligjshëm ne Republikën e Kosovës për se paku 1 vit para se te behet parashtrimi i kërkesës.
-    Dëshmi qe i ka përmbushur te gjitha detyrimet financiare (dëshmi nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe nga Zyra Komunale e Tatimit ne Prone mbi përmbushjen e obligimeve tatimore).
-    Dëshminë qe nuk është nen hetime dhe qe nuk është i dënuar për vepra penale e lëshuar nga gjykata kompetente e Republikës se Kosovës si dhe organi kompetent i shtetit te huaj shtetas i te cilit është parashtruesi i kërkesës apo shtetit ne te cilin ai/ajo ka pasur vendbanimin e fundit, jo me te vjetër se 6 muaj.
-    Dëshmi qe posedon mjete te mjaftueshme materiale për te siguruar jetesën e vet dhe personave për mbajtjen e te cilëve është përgjegjës pa shfrytëzuar skema sociale.
-    Dokument i vlefshëm identifikimi.
-    Deklaratën e betimit me shkrim qe e pranon rendin kushtetues dhe juridik te Republikës se Kosovës
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv

Procedura e aplikimit për fitimin e shtetësisë se Kosovës me natyralizim i fëmijës se mitur te personit te natyralizuar ;

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikata e lindjes se fëmijës
-    Dokumente zyrtare te vlefshme te prindërve, me te cilët dëshmohet identiteti i tyre
-    Pajtimi me shkrim i prindërve i vërtetuar
-    Pajtimi i fëmijës me te vjetër se 14 deri ne 18 vjeç
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv

* Kjo procedurë vlen edhe për personat e mitur te adaptuar.

Procedura e aplikimit për fitimin e shtetësisë me natyralizim te personit qe ka humbur shtetësinë e Kosovës ;

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikatën e lindjes
-    Certifikatën nga regjistri i Gjendjes Civile te prindit
-    Kopje te dokumenteve te identifikimit te te dy prindërve
-    Dëshmi qe i ka përmbushur te gjitha detyrimet financiare (dëshmi nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe nga Zyra Komunale e Tatimit ne Prone mbi përmbushjen e obligimeve tatimore).
-    Dëshminë qe nuk është nen hetime dhe qe nuk është i dënuar për vepra penale e lëshuar nga gjykata kompetente e Republikës se Kosovës si dhe organi kompetent i shtetit te huaj shtetas i te cilit është parashtruesi i kërkesës apo shtetit ne te cilin ai/ajo ka pasur vendbanimin e fundit, jo me te vjetër se 6 muaj.
-    Dëshmi qe posedon mjete te mjaftueshme materiale për te siguruar jetesën e vet dhe personave për mbajtjen e te cilëve është përgjegjës pa shfrytëzuar skema sociale.
-    Deklaratën e betimit me shkrim qe e pranon rendin kushtetues dhe juridik te Republikës se Kosovës
-    Pajtimi me shkrim i prindërve i vërtetuar
-    Pajtimi i fëmijës me te vjetër se 14 deri ne 18 vjeç
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv