Follow us on:

Taksat konsullore

TAKSAT PËR SHERBIMET KONSULLORE  

 

I Taksat për letërnjoftim – ID kartelë

1. Për pajisje me letërnjoftim për herë të parë, ripërtrirje, korigjim, ndërrim të të dhënave, humbjes apo dëmtimit ............................................................................................................. 40 €

II. Taksa për dokumente udhëtimi

1. Për pajisje me pasaportë për herë të parë, korigjim, ndërrim të të dhënave, humbjes, dëmtimit dhe kur fletët në pasaportë janë mbushur me vula dhe viza, për përsonat mbi moshën 18vjeçare ………………………………………………………………………………………………………………..………….100 € 
2. Për pajisje me pasaportë për herë të parë, korigjim, ndërrim të të dhënave, humbjes, dëmtimit dhe kur fletët në pasaportë janë mbushur me vula dhe viza, për përsonat mbi 18vjeç për fëmijët deri në moshën 18 vjeçare ……………………………………………………………………..………… 80 €
3. Fletudhëtimi për kthim ……………………………………………………………………..…………………..……….. 30 € 

III. Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Regjistrimi i faktit të lindjes ……………………………………………………………………………………..…….. 30 €
2. Regjistrimi i faktit të martesës …………………………………………………………………………………..…… 30 €
3. Regjistrimi i faktit të vdekjes …………………………………………………………………………….…… pa pagesë

4. Procesverbali i pranimit të atësisë/amësisë ………………………………………………………..…………. 30 €

5. Pajisje me çertifikatë të lindjes, ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile, çertifikatë e shtetësisë, çertifkiatë e martesës, çertifikatë e vendbanimit, çertifikatë e gjendjes martesore, deklaratë për bashkësinë familjare dhe vërtetim nga arkiva ……………………………………..……….. 20€ 
6.
Çertifikatë me foto -------------10
7. Çertifikatë e vdekjes …………………………………………………………………….……………………….. pa pagesë


IV. Taksa për fitim/lirim të shtetësisë

1. Aplikimi për fitim dhe lirim të shtetësisë ……………………..……………………………………………….. 50 €
2. Vendimi për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë për përsonat mbi moshën 18 vjeçare ...... 250 €
3. Vendimi për fitimin dhe rifitimi e shtetësisë për përsonat nën moshë 18 vjeçare ……….. 100 €
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për përsonat mbi moshën 18 vjeçare ……... 400 €
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për përsonat nën moshë 18 vjeçare ……….. 200 €

V. Taksa për vërtetime

 

1. Vërtetime të çdo lloji …………………………………………………………………………………………………..... 20 €
1. Vërtetimi i çdo lloj të vërtetimeve për shtetasit e Kosovës …..……...................................... 20 €