Follow us on:

Vdekje

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të vdekjes së një shtetasi të Kosovës në librin amëz të vdekjeve në Kosovë, Zyrtari Konsullor duhet të kërkojë dokumentet si në vijim:

- Certifikatën internacionale origjinale të vdekjes së shtetasit;
- Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë 
- Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës


Formularin i kërkesës për regjistrimin e vdekjes