Follow us on:

Taksat konsullore

I.Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Letërnjoftim 40 €
2. Fletudhëtimi për kthim 30 €
3. Pasaporta mbi 18 vjeç 100 €
4. Pasaporta për të mitur 80 €
5. Regjistrimi i faktit të lindjes 30 €
6. Regjistrimi i faktit të martesës 30 €
7. Regjistrimi i faktit të vdekjes pa pagesë
8. Pajisja me certifikatë /ekstrakt 20 €
8. Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia 50 €
9. Vendimi për fitimin e shtetësisë 250 €
10. Vendimi për fitimin e shtetësisë për të mitur 100 €
11. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim 400 €
12. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për të mitur 200 €
13. Vërtetime të çdo lloji 20 €
14. Vendosja e fotos në certifikatë 10 €