Follow us on:

Regjistrimi i faktit të martesës

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, kërkohen këto dokumentet si në vijim:

- Kërkesa
- Ekstraktet e lindjes
- Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;
- Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës (pasaporta);
- Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj (nëse njëri bashkëshort është shtetas i huaj pasaporta);
- Certifikatë origjinale internacionale të martesës
- Kur njëri bashkëshort është shtetas i huaj, atëherë kërkohet Certifikata e lindjes
- Taksa prej 30€