Follow us on:

Regjistrimi i faktit të vdekjes

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të vdekjes së një shtetasi të Kosovës në librin amëz të vdekjeve në Kosovë, kërkohen këto dokumente si në vijim:

- Kërkesa
- Certifikatën internacionale origjinale të vdekjes së shtetasit;
- Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë
- Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës

Formularin i kërkesës për regjistrimin e vdekjes

Pajisje me dokumente të gjendjes civile

Shtetasit e RKS-së të cilë gjenden në sistemin e ri të gjendjes civile mund të pajisen në në Shërbimin konsullor në Berlin me:
- Certifikatë të lindjes
- Certifikatë të shtetësisë
- Certifikatë të martesës
- Certifikatë të vdekjes
- Certifikatë të statusit martesor
- Certifikatë të vendbanimit dhe
- Ekstrakt të lindjes
- Deklaratë për bashkësinë familjare
- Vërtetim nga arkivi

Dokumentet që nevoiten për aplikim

- Kërkesa
- Një dokument identifikimi valid i aplikuesit
- Taksa prej 20€

Vendosja e fotos në Certifikatë

Shërbimin konsullor në Berlin, sipas kërkesës së palës, bën vendosjen e fotos në certifikatën e lindjes së të miturit që shërben për kalimin e kufirit.
Me këtë rast nevoiten:

- Kërkesa
- Dokument identifikimi i të dy prindërve
- Certifikata origjinale e lindjes e të miturit.
- Taksa prej 10€.