Follow us on:

Fitimi i shtetësisë së Kosovës

Dokumentet që nevojiten për aplikim për fitim shtetësie
-    Certifikata Internacionale e lindjes
-    Certifikatën e martesës nëse është i martuar ose certifikatën e gjendjes martesore;
-    Certifikatën familjare
-    Kopje e dokumentit të identifikimit
-    Certifikata e vendbanimt në shtetin ku banon (e përkthyer në gjuhen shqipe)
-    Ekstraktet e lindjes së prindërve
-    Kopjet e pasaportave të prindërve
-    Dëshminë që nuk është nën hetime penale nga Policia e Republikës së Kosovës
-    Dëshminë që nuk është nën hetime penale dhe që nuk është i dënuar për vepra penale nga Gjykata themelore e Republikës së Kosovës
-    Dëshminë që nuk është nën hetime penale dhe që nuk është i dënuar për vepra penale në Gjermani, (Führungszeugnis) jo më të vjetër se 6 muaj
-    Deklaratën e betimit me shkrim që e pranon rendin kushtetues dhe juridik të Republikës ë Kosovës
-    Referenca të personave që jetojnë në Kosovë dhe që janë në gjendje të dëshmojnë lidhjet e ngushta familjare
-    Dëshmi që posedon prona të paluejtshme në Republikën e Kosovës apo aktivitet ekonomike
            
Për të miturit duhen edhe këto dokumente
-    Certifikata e vendbanimit (Meldebescheinigung);
-    Kopjen e një dokumenti me foto valid të identifikimit;
-    Ekstraktet e lindjes së prindërve si dhe certifikata e martesës e Kosovës
-    Kopjet e pasaportave të prindërve
-    Deklarata e prindërve dhënë te noteri se janë të pajtimit që fëmiu i tyre të fitoj shtetësinë e Kosovës
-    Deklarata e aplikuesit se është i pajtimit të pranoj shtetësinë e Kosovës
-    Referenca e personave që jetojnë në Kosovë që dëshmon lidhjet familjare ose dëshmi të pronës në Kosovë
-    Pagesën e taksës prej 50€
-    Aplikimi bëhet personalisht në Konsullatën e Përgjithshme në Mynih dhe prezent duhen të jenë edhe të dy prindërit
-    Pasi të merrni vendimin për fitim shtetësie paguhet taksa prej 100€ për personat nën moshën 18 vjeçare ose 250€ mbi 18 vjeç.