Follow us on:

Lirimi nga shtetësia e Kosovës

Dokumentet që nevoitet për aplikim për lirim nga shtetësia e RKS-së për të rriturit mbi 18 vjeç.    
-    Garancioni se do të merrni shtetësinë gjermane (Einbürgerungszusicherung);
-    Dëshminë e vendbanimit (Meldebescheinigung);
-    Dëshminë se nuk jeni nën hetime (Führungszeugnis)

Të tre këto dokumente duhet të përkthehen në gjuhen shqipe

Dokumentet e poshtëshënuara duhet të sillen nga Kosova:
-    Një dokument valid të identifikimit;
-    Ektrakt i lindjes;
-    Dëshminë nga Administrata Tatimore e Kosovës;
-    Dëshminë nga Zyra Komunale e Tatimit në Pronë;
-    Dëshminë nga Qendra Komunale për Pune Sociale. që janë përmbushë të gjitha detyrimet financiare ndaj personave për ushqim dhe mbajtje të të cilëve është përgjegjës para ligjit;
-    Dëshminë se nuk zhvillohen hetime penale dhe që nuk ekziston asnjë aktgjykim për vepra penale, e lëshuar nga Gjykata Themelore;
-    Vërtetimin që nuk janë duke u zhvilluar hetime nga ana e policisë së Kosovës;
-    Taksa 50€ për aplikim;

Dokumentet duhet të dorëzohen në origjinal dhe në kopje!

Asnjë dokument nga Kosova nuk duhet të jetë më i vjetër se 4 muaj!
 
Procedura deri ne lëshimin e vendimit mund të zgjas 1-3 muaj.

Pas arritjes së vendimit për lirim nga shtetësia e Kosovës, duhet të paguhet taksa prej 400,-€!

Dokumentet që nevoiten për aplikim për lirim nga shtetësia e RKS-së për të miturit nën moshën 18 vjec!
-    Garancioni se do të merrni shtetësinë gjermane ( Einbürgerungsurkunde)
-    Dëshminë e vendbanimit (Meldebescheinigung);
(Këto dy dokumente duhet të përkthehen në gjuhen shqipe)

Dokumentet e poshtëshënuara duhet te sillen nga Kosova:
-    Ekstrakti i lindjes i RKS-së
-    Ekstraktet e lindjes i të dy prindërve
-    Certifikaten e marteses
-    Kopjen e letërnjoftimit apo te pasaportës së RKS-së nëse i mituri e posedon;
-    Kopjen e dokumenteve të identifikimit të prindërve;
-    Deklaratën e pajtimit të prindërve dhënë te noteri se prindërit janë të pajtimit që fëmiu i tyre të lirohet nga shtetësia e Kosovës (e përkthyer në gjuhen shqipe)
-    Nga mosha 14 vjecare prezenca e fëmiut gjatë aplikimit është e domosdoshme si dhe prezenca e dy prindërve
-    Nëse fëmiu është nën moshën 14 vjeçare, dhe njëri prind është i liruar nga shtetësia e Kosovës, atëherë është obligative që njëri prind ta dëshmojë me anë të vendimit se është liruar nga shtetësia e Republikës së Kosovës
-    Taksa 50€ për aplikim

Dokumentet duhet të dorëzohen në origjinal dhe 1x kopje!

Asnjë dokument nuk duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj!

Pas marrjes së vendimit për lirim nga shtetësia paguhet taksa prej 200€