Follow us on:

Shërbimi konsullor

Informacionet në vijim janë pregatitur duke u bazuar në Rregulloren Konsullore dhe Udhëzimin Administrativ për Procedurat e Ofrimit të Shërbimeve Konsullore nga ana e Misioneve diplomatiko/konsullore të Republikës së Kosovës.

Shërbimi Konsullor në Berlin është i hapur për punë me palë nga e Hëna deri të Enjten nga : 09:30-12:00 dhe 14:00-16:30

Pagesa e taksave për shërbimet konsullore mund të bëhet në këtë adresë:

Ambasada e Republikës së Kosovës në Berlin

Botschaft der Republik Kosovo
Konsularabteilung
Wallstr. 65
10179 Berlin
Tel.: 030240476911
Fax.: 030240476919
Email: consulate.berlin@rks-gov.net

Po ashtu me palë në misionet diplomatike dhe konsullore, nuk punohet as gjatë festave kombëtare dhe shtetërore të Republikës së Kosovës.

Telefoni për raste urgjente: +491 793670536


Ju lutem ta keni parasysh se në numrin vijues mund të thirrni vetëm për raste urgjente dhe është i hapur 24 orë në ditë dhe gjatë tërë javës. Keqpërdorimi i këtij numri shkakton pasoja juridike.