Follow us on:

Interesi za grdjane Kosova

Često postavljena pitanja

 1. Da li može da se vrši apliciranje za ličnu dokumentaciju (ID/Ličnu kartu i Pasoš) u Diplomatskim/Konzularnim misijama Republike Kosovo?

Da. Vi možete podneti zahtev za ličnu dokumentaciju ID/Ličnu kartu i Pasoš u Ambasadi/ Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu.

 1. Da li se može moze podneti zahtev za ličnu dokumentaciju ID/Ličnu kartu i pasoš putem Pošte?

Ne. Zahtev za ličnu dokumentaciju se ne može podntei putem pošte zbog fotografije i elektronskog potpisa. Vi treba da se prijavite lično u Konzulatu. Nakon ličnog pojavljivanja i završetka prijave, Konsulat u Berlinu će Vam putem pošte dostaviti Vašu dokumentaciju, ako se stranke/znaci VI slaze. Takođe, troškove poštanske službe snosi sama stranka.

 1. radno vreme sa strankama u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu?

Radno vreme sa strankama Konzulata Republike Kosovo u Berlinu: Od ponedeljka do četvrtka od 9:00 do 12:00 časova i od 14:00 do 16:45 časova.

 

Da li moram da zakažem termin za Konzularne usluge u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu?

 

Da. Izuzev u hitnim slučajevima, prethodni termin za  usluge u Ambasadi/ Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu je neophodno. Termin se može zakazati putem sledećeg telefonskog broja:  +49 (30) 240476911 ili preko email adrese (consulate.berlin@rks-gov.net)  mozete zakazati termin i ako dodjete osobno.

 1. Ukoliko imam hitan slucaj, šta treba da uradim?

Ukoliko je Vaše pitanje hitne prirode, onda treba da kontaktirate prvenstveno redovni broj Konzulata +49 (30) 240476911; broj za hitne slučajeve +49 179 36 70 536 ili da dodjete licno direktno u Konzulatu u okviru određenog radnog vremena za rad sa strankama, kako biste adresirali Vaše pitanje.

 1. Pokušao sam da Vas dobijem putem telefona nekoliko puta, međutim, linija je opterećena. Kako treba da postupim?

Ambasada/Konzulat Republike Kosovo u Berlinu je obavezna da odgvari na svaki vas zahtev i pitanja, ali i uprkos volji i želji nemoguće je odgovoriti na sve zahteve/pozive, posebno za vreme godisnjih odmora. Trenutni kapacitet telefonske linije u Konzulatu  do šesnaest poziva istovremeno, morate sačekati dok ne dođete na redu. Molimo Vas, budite strpljivi, pokušajte dok ne dobijete mogućnost da se povežete. Ukoliko Vam se to čini nemogućim, napišite e-mail ili dođite lično u Konzulatu ukoliko Vaše pitanje ne može da sačeka.

 1. Od koliko godina mogu da podnesem zahtev za dobijanje ID/Lične karte?

Zahtev za ID/Ličnu kartu se može podneti od 16 (šesnaest) godina, u skladu sa Administrativnim Uputstvom MUP-a za opremanje ličnom kartom i ostalim važećim zakonskim odredbama.

 1. U kom roku se moze ockeivati Pasoš i Lična karta od trenutka zahteva u Konzulatu i da li treba da ponovo pozovem Konzulat da bih pitao/la da li su Lična karta i Pasoš gotovi?

Od trenutka predate zahtev u Konzulatu, Vaša Lična karta i Pasoš mogu biti spremni za povlačenje u vremenskom periodu od dve nedelje do mesec dana. Nemate potrebe da zovete Konzulat ponovo kako biste pitali da li su spremni za povlačenje jer kada budu bile spremne za povlačenje Vi ćete dobiti  dva sms – poruke, jedna za Vašu Ličnu kartu druga za pasoš. Zakonski rok za izdavanje identifikacionih dokumenata u Konsulateima  je najkasnije 30 (trideset) dana, izuzev kada su u pitanju tehnički problemi ili kada su slučajevi na razmatranju komisije.

 1. Kako može da se izvrši povlačenje/uzimanje dokumenata ID/Lične karte i Pasoša u Konzulatu?

Povlačenje pasoša za lica ispod 18 (osamnaest) godina moze povuci jedan od roditelja, odnosno zakonski zastupnik ili ovlašćena lica od strane roditelja, obavezna dokumentacija: Identifikacioni dokument roditelja, zakonskog zastupnika ili ovlašćenog lica; i potvrda obrasca podnetog zahteva za pasoš (deteta). Podnosioci zahteva  iznad šesnaest (16) godina mogu da uzeti pasoš lično.

Lica starija od 16 (šesnaest) godina lično povlace Licnu kartu ili Pasos, ili sa originalnim ovlašćenjem Notara ili nadležnog organa. Prilikom povlačenja Lične karte/Pasoša ovlašćeno lice treba da podnese dokaz o podnetom zahteve, identifikacioni dokument i da se potpiše u evidenciji o prijemu. Ukoliko prilikom predaje zahteva zahtevate i saglasni ste da Vam se Lična karta i Pasoš pošalju putem Pošte od strane Konzulata, onda je to moguće. Troškove usluge snosi sama stranka.

 1. Koliko je konzularna taksa za podneti zahtev za Ličnu kartu i Pasoš u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu?

Konzularna taksa za ličnu kartu je 40,00€, dok je za pasoš 100,00€ za osobe iznad 18 (osamnaest) godina. Dok za osobe ispod 18 (osamnaest) godina, konzularna taksa iznosi 80,00€.

 1. Gde mogu da izvršim uplatu za Konzularne usluge?

Uplata za Konzularne usluge, može se izvršiti u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, u slučaju da je nemate, u Pošti koja je u neposrednoj udaljenosti od oko 10 minuta  od Ambasade/Konzulata.

 

 1. Koja je adresa Ambasade / Konzulata Republike Kosovo u Berlinu?
 2.  
 3. Koenigsallee 20A/20B, 14193  Berlin
 1. Da li je moguce parkirati blizu Konzulata Republike Kosovo u Berlinu?

U blizini zgrade Ambasade/Konzulata Republike Kosovo postoji parking za posetioce. Na glavnoj cesti postoji plava zona parkirališta, gde možete da se parkirate poštujući pravila za korišćenje ovog parkinga.

 1.  Da li mogu da podnesem zahtev pre isteka roka Pasoša?

Osobe koje nemaju biometrijski Pasoš Republike Kosovo, mogu da podnesu zahtev za biometrijski Pasoš bezobzira na rok vazenja. Dok osobe koje imaju pasoš Republike Kosovo, mogu da podnesu zahteve za dobijanje novog pasoša dvanaest (12) meseci pre isteka roka važenja.

 1. Koje su procedure i koja je dokumentacija neophodna za dobijanje ID/Lične karte Republike Kosovo u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu?

Procedure za zahteve za Ličnu kartu su navedena u nastavku, u zavisnosti od Vašeg slučaja. U dole navedenim procedurama specifikovana je i dokumentacija koja se zahteva u slučaju kada podnosi zahtev za Ličnu kartu po prvi put; u slučaju gubitka/oštećenja ili konfiskacije; u slučaju promene/ponavljanja ličnih podataka kao i promene lične UNMIK-ove karte sa ličnom kartom Republike Kosovo.

 

PROCEDURE ZA PODNOSENJE ZAHTEVA ZA LIčNU KARTU

Procedura podnosenja zahteva za ličnu kartu po prvi put

Da bi se opremili ličnom kartom po prvi put, podnosilac zahteva treba da se pojavi lično u Konuzulatu u Berlinu posle zakazanog termina.

 Potrebna dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige rođenih Republike Kosovo;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu iznosi 40,00€.Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, mozete uplatiti u Pošti koja je u neposrednoj blilzini  Ambasade/ Konzulata).

Procedura podnosenja zahteva za ličnu kartu u slučaju gubitka/oštećenja/konfiskacije

Za opremanje ličnom kartom u slučaju gubitka/oštećenja/konfiskacije, podnosilac zahteva treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji u Berlinu, uz sledeću dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih Republike Kosovo;
 • Kopiju lične karte ili pasoša ukoliko postoji;
 • Izveštaj policije/suda u slučaju gubitka/konfiskacije;
 • Oštećena lična karta, u slučajevima oštećenja lične karte;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu iznosi 40,00€.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE ukoliko je nemate, mozete uplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj blizini od Konzulata).

Opremanje ličnom kartom za promenu/ponavljanje ličnih podataka

Za opremanje ličnom kartom Republike Kosovo, prilikom promene/ponavljanja ličnih podataka, podnosilac zahteva treba da se pojavi lično u Konzulatu u Berlinu, potrebna dokumentacija:

 • Stara lična karta, koja se treba poništiti;
 • Izvod iz matične knjige rođenih sa aktualnim podatcima;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 40 EURO.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).
 • Zamena UNMIK-ove Lične karte sa ličnom kartom Republike Kosovo

Da biste zamenili UNMIK-ovu Ličnu kartu sa ličnom kartom Republike Kosovo, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji u Berlinu, uz sledeću dokumentaciju:

Izvod iz matične knjige rođenih;

Lična karta UNMIK-a (Ukoliko je podnosilac aplikacije poseduje);

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 40 EURO.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

PROCEDURE APLICIRANJA ZA LIčNU KARTU

 1. Koje su procedure i koja je dokumentacija neophodna za dobijanje Pasoša Republike Kosovo u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu?

Opremanje Pasošem za lica ispod 18 (osamnaest) godina

Za opremanje Pasošem po prvi put, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično i uz prisustvo oba roditelja u Konzularnoj kancelariji u Berlinu, uz sledeću dokumentaciju:

Izvod iz matične knjige rođenih;

Kopiju validne lične karte za podnosioce aplikacija uzrasta od 16 (šesnaest) godina;

Dokaz o identitetu roditelja (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola);

Ukoliko je jedno od roditelja umrlo, dete treba da bude u pratnji drugog roditelja. Smrt se dokazuje izvodom umrlih;

Sudska odluka o starateljstvu nad detetom, ukoliko su roditelji razvedeni;

Dete koje je pod starateljstvom treba da bude u pratnji staratelja (odluka o starateljstvu);

Ovlašćenje/izjava pečatirana od strane javnog beležnika odnosno nadležnog organa, u odsustvo jednog roditelja;

Izjava roditelja pečatirana od strane javnog beležnika odnosno nadležnog organa koji izjavljuje pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da ne zna mesto prebivališta drugog roditelja ili o neopravdanom odbijanju od strane roditelja;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 100 EURO.(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Opremanje Pasošem za lica uzrasta iznad 18 (osamnaest) godina

Za opremanje Pasošem po prvi put, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično i uz prisustvo oba roditelja u Konzularnoj kancelariji u Berlinu, uz sledeću dokumentaciju:

Kopija lične karte (podaci treba da figurišu u sistemu centralnog registra civilnog stanja);

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 100 EURO..(Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj udaljenosti od Konzulata).

Opremanje izgubljenim/oštećenim/konfiskovanim Pasošem

Za opremanje Pasošem u slučaju gubitka/oštećenja/konfiskacije, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično i uz prisustvo oba roditelja u Konzularnoj kancelariji u Berlinu, uz sledeću dokumentaciju:

 • Kopija lične karte za osobe iznad 16 (šesnaest) godina;
 • Izveštaj policije ili nadležnog organa u slučaju gubitka;
 • U slučaju konfiskacije, sudska odluka o dozvoli opremanja novim pasošem;

U slučaju oštećivanja pasoša;

 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 100,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, naplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).

Opremanje pasošem u slučaju promene/ ponavljanja ličnih podataka

Za opremanje Pasošem prilikom promene/ponavljanja ličnih podataka, podnosilac aplikacije treba da se pojavi lično u Konsulatu u Berlinu, uz sledeću dokumentaciju:

 • Kopiju lične karte sa aktualnim podacima za osobe iznad šesnaest (16) godina;
 • Stari pasoš (koji se treba poništiti);
 • Za osobe ispod šesnaest (16) godina sprovode se procedure u skladu sa članom 12 Administrativnog uputstva br. 05/2015;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 100,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, naplata na Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).

Opremanje Pasošem u slučaju popunjenih listova

 • Za opremanje Pasošem prilikom popunjenih listova sa vizama i graničnim pečatima, podnosilac zahteva treba da se pojavi lično u Konzulatu u Berlinu, uz sledeću dokumentaciju:
 • Kopiju validne lične karte za osobe preko 16 (šesnaest) godina;
 • Stari popunjeni pasoš, koji treba da se poništi;

Za osobe ispod šesnaest (16) godina sprovode se procedure u skladu sa članom 12 Administrativnog uputstva br. 05/2015;

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 100,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, uplatita na Pošti, koja je u neposrednoj blizinni Konzulata).

 

 

 

Izdavanje putnog dokumenta za povratak (putni list)

 1. Koje su moje mogućnosti da putujem na Kosovu, ukoliko sam izgubio Pasoš, oštetio, istekao rok ili ukoliko imam novorođeno dete (državljanin) Kosova, koji još uvek nije registrovan u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu?

U gore navedenim slučajevima ili u drugim hitnim ili humanitarnim slučajevima, Konzulat Republike Kosovo u Berlinu ovlašćen je da izda Putni dokument za povratak u Republiku Kosovo (Putni list u jednom pravcu) za državljane Republike Kosovo. Rok ovog dokumenta je 30 dana od dana izdavanja. Sa ovim dokumentom možete putovati samo vazdušnim putem i zatim podnesete zahtev za izdanje Pasoša u Republici Kosovo. Molimo Vas imajte na umu da ovaj dokument važi samo za odlazak u Republici Kosovo i ne važi za povratak.

Da biste se opremili Putnim listom u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu, podnosilac zahteva treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • Popunjeni formular na osnovu aneksa I ovog Administrativnog uputstva (Formular se dobija u Konzulatu);
 • Izveštaj policije ili relevantnih organa države prijema, koji potvrđuje da je Pasoš izgubljen/ukraden/konfiskovan;
 • Kopiju dokumenta Republike Kosovo kao dokaz državljanstva podnosioca zahteva i kopiju jednog dokumenta sa slikom (boravišna dozvola, vozačka dozvola) koja dokazuje identitet podnosioca zahteva;

Dokument (Pasoš), ukoliko je oštećen;

 • Dve fotografije standarda ICAO
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 30,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE ili ukoliko je nemate, u Pošti, koja je u neposrednoj blizini od Konzulata).
 • Za maloletnike ispod 18 godina potrebna je sledeća dokumentacija:
  Zahtev (Formular Zahteva se dobija u Konzulatu),
  Kopije pasoša roditelja;
  Dve fotografije standardnog formata za pasoš
  Ukoliko maloletnik nema pasoš (koji je oštećen, izgubljen, novorođeno dete itd.) onda kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

Prisutnost roditelja je obavezna, ako jednom od roditelja nije moguce doci, jedan od roditelja moze predati zahtev sa ovlascenjem drugog roditelja ili Presudom za razvod ili potvrdi o starateljstvu;

Zahtev se vrši lično u Konzulatu.


Napomena: Putni list važi samo 30 dana od dana izdavanja i važi samo za putovanje u jednom pravcu za Kosovo.

 

 

Prijave rođenja

 1. Rodilo mi se dete u Nemackoj. Da li mogu da registrujem novorođeno dete u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu, koja je procedura i koja je dokumentacija potrebna?

Da. Vi možete da registrujete Vaše novorođeno dete u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu. Konzulat Republike Kosovo u Berlinu prima zahteve za registrovanje rođenja (do uzrasta od 14 godina) sa prijemom obrasca za prijavu, u skladu sa aneksom III za registrovanje rođenja deteta u matičnoj knjizi rođenih na Kosovu. (Obrazac zahteva se dobija u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu).

Registrovanje rođenja putem izjavljivanja u skladu sa članovima 34. i 35. Zakona o Civilnom Stanju rođenje deteta može se prijaviti, od strane jednog od roditelja, punoletnog lica deteta, pravnog zastupnika ili staratelja, zastupnika majke sa posebnim punomoćjem i lica koja su ovlašćena u skladu sa stavom 2. člana 34. Zakona o Civilnom Stanju.

Potrebna dokumentacija za registrovanje rođenja:

 

Kada je dete rođeno izvan teritorije Republike Kosovo a roditelji su državljani Kosova:

 • Kopiju međunarodnog izvoda rođenih za dete koje ima zapisano oba roditelja (Geburtsregister);
 • Izvodi rođenih od roditelja;
 • Kopije identifikacionih dokumenata (pasoš ili lična karta) za oba roditelja;
 • Prisustvo jednog roditelja;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 30,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE,ukoliko je nemate, mozete uplatiti na Pošti, koja je u neposrednoj blizini  Konzulata).

Ako je dete rođeno van teritorije Republike Kosovo kada je jedan od roditelja državljanin Kosova, a drugi roditelj strani državljanin ili nepoznatog državljanstva:

 • Kopiju međunarodnog izvoda rođenih za dete koje ima zapisana oba roditelja;
 • Kopije identifikacionih dokumenata roditelja;
 • Pisanu saglasnost roditelja sa stranim državljanstvom ili nepoznatim državljanstvom za upis deteta, overen od strane Notara ili nadležnog organa;
 • Prisustvo oba roditelja ili zakonski dokaz u nedostatku jednog od roditelja;
 • Izuzev stava 4. ovog člana, registrovanje dece iznad 14 godina realizuje se  putem procedure dobijanja državljanstva;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 30,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, uplatite na Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).

Kada je dete rođeno van teritorije Koso a jedan od roditelja je državljanin Kosova dok je drugi nepoznat:

 • Kopiju međunarodnog izvoda rođenih za dete koje obuhvata državljanina Kosova kao roditelja i drugog kao „nepoznatog“;
 • Kopiju važećeg identifikacionog dokumenta majke;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 30,00€  (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, mozete uplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).

 

Prijava braka

 1. Da li mogu da prijavim brak u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu, koja je procedura i koja je dokumentacija neophodna?

Da. U Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu se može vršiti registracija brakova sklopljenih van teritorije Kosova između dvoje državljana Republike Kosovo i u slučajevima kada je druga osova strani državljanin. Da bi se izvršila prijava braka, jedan supružnik treba da se pojavi lično u Konzularnoj kancelariji i da donese sledeću dokumentaciju:

 • Originalni međunarodni izvod venčanih (Eheregister);
 • Kopije važećeg identifikacionog dokumenta obeju supružnika;
 • Izvod rođenih supružnika sa državljanstvom Kosova;
 • Dokaz o državljanstvu stranog državljanina (Pasoš);

Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 30,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, mozete uplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).

Sklapanje braka između dvoje državljana Kosova

Konzulat Republike Kosovo u Berlinu je ovlašćen da vrši sklapanje braka između dva državljana Republike Kosovo, ovom prilikom budući supružnici treba da se pojave lično u Konzulati i da donesu sledeću dokumentaciju:

 • Validne Lične karte ili Pasoše Republike Kosovo;
 • Izvode rođenih Republike Kosovo za oba supružnika;
 • Dokaz/potvrdu o prebivalištu kojom se dokazuje bračni status supružnika u stranoj državi (bračni kapacitet);
 • Ukoliko državljanin nije punoletan, zahtevu treba priložiti i odluku suda kojom se dozvoljava sklapanje braka;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 30,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, mozete naplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).

Sklapanje brakova kada je jedan državljanin Kosova a drugi strani državljanin:

Konzulat Republike Kosovo u Berlinu je ovlašćen da sklapa brakove van teritorije Kosovo između državljanina Republike Kosovo i strampg državljanina, budući supružnici treba da se pojave lično u Konzulatu i da donesu sledeću dokumentaciju:

 • Validnu Ličnu kartu ili Pasoš Republike Kosovo;
 • Kopiju važećeg Pasoša stranog državljanina;
 • Izvod iz matične knjige rođenih državljanina Kosova;
 • Izvod iz maticne knjige rođenih ili ekvivalentan dokument kojim se potvrđuju podatci rođenja stranog državljanina;
 • Dokaz/potvrdu prebivališta koja dokazuje bračni status supružnika u stranoj državi (bračni kapacitet);
 • Ukoliko državljanin nije punoletan, zahtevu treba priložiti i odluku suda kojom se dozvoljava sklapanje braka;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 30,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, mozete uplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).

 

Prijave smrti

 

Konzulat Republike Kosovo u Berlinu je ovlašćen da vrši prijavu činjenica smrti van teritorije Republike Kosovo. Prijavljivanje/obaveštenje se može vršiti od strane:

 

 • Svakog punoletnog člana porodice umrlog;
 • Bliže rodbine umrlog člana porodice;
 • Za osobe bez bliske rodbine ili pronađena tela, prijavljivanje/obaveštavanje se vrši od strane ovlašćenog lica ili nadležne institucije na teritoriji u kojoj je smrt nastala;
 • Za umrla lica, koji nemaju registrovano rođenje, prvo treba prijaviti rođenje zatim smrt.
 • Podnosilac prijave treba da donese sledeću dokumentaciju:

 

 • Originalni međunarodni izvod umrlih državljanina ili Izvod umrlih izdat od strane relevantne institucije u zemlji u kojoj je osoba umrla;
 • Kopiju identifikacionog dokumenta mrtvog lica;
 • Lični identifikacioni dokument podnosioca prijave.

 

Napomena: Ova Konzularna usluga se ne naplaćuje.

 

 

Opremanje dokumentima civilnog stanja

 1. Da li mogu da izvadim/dobijem dokumente Civilnog stanja (Izvode/Ekstrakte) u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu?

Da. Ukoliko ste registrovani u elektronskom sistemu Civilnog Stanja, Vi možete da izvadite/dobijete dokumente Civilnog Stanja u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu, u skladu sa Zakonom o Civilnom Stanju i Administrativnim uputstvom o dokumentima civilnog stanja. Ukoliko niste registrovani u elektronskom sistemu civilnog stanja, onda treba da kontaktirate lično Vašu opštinu i da tražite od njih da Vas unesu u elektronski sistem Civilnog Stanja.

Dokumentacija, koju Vi možete da izvadite u Konzulatu ukoliko ste registrovani u elektronskom sistemu civilnog stanja su:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Ekstrakt iz centralnog registra civilnog stanja;
 • Izvod o državljanstvu;
 • Izvod venčanih;
 • Izvod umrlih;
 • Izvod o prebivalištu;
 • Izvod o bračnom stanju;
 • Izvod o porodičnoj zajednici;
 • Potvrdu iz arhive;

Dokaz o uplati konzularne takse za jednu od ovih usluga (opremanje dokumentima Civilnog stanja (Izvod/Ekstrakt) u iznosu od 20,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, mozete uplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).

 1. Planirao sam da idem na odmor u Republici Kosovo kopnenim putem, ali, deca nemaju ličnu kartu, obzirom da su uzrasta ispod 16 godina. Za tranzitni prelazak na teritoriju Srbije potreban je Izvod iz matične knjige rođenih Republike Kosovo sa fotografijom. Šta može da mi pomogne Konzularna misija u Berlinu?

Konzulat Republike Kosovo u Berlinu je ovlašćen da izda Izvod iz matične knjige rođenih sa fotografijom za osobe ispod 16 godina, koji nemaju Ličnu kartu Republike Kosovo.

 

 

 

 

 1. Da li mogu da podnesem zahtev u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu za dobijanje državljanstva Republike Kosovo?

Da. Konzulat Republike Kosovo prihvata zahteve građana za dobijanje državljanstva Republike Kosovo. Zahtev za dobijanje državljanstva podnesi se lično, podnošenjem sledeće dokumentacije:

Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca aplikacije;

 • Izvod iz matične knjige rođenih roditelja koji ima državljanstvo Kosova;
 • Saglasnost deteta starijeg od 14 (četrnaest) do 18 (osamnaest) godina;
 • Pismena saglasnost roditelja koji ne poseduje državljanstvo Kosova, overen kod Notara;
 • Kosovski Izvod venčanih;
 • Dokaze o važećoj dozvoli boravka u Republici Kosovo za 5 (pet) godina;
 • Izvod venčanih koji dokazuje najmanje 3 (tri) godine bračne veze i najmanje 1 (jednu) godinu legalnog boravka u RKS pre podnošenja zahteva;
 • Dokaz  Poreske administracije Kosova i Opštinske poreske kancelarije Kosova o ispunjavanju poreskih obaveza;

 

 • Dokument koji dokazuje adekvatne uslove stanovanja odnosno dovoljno materijalnih sredstava za osiguranje života za sebe i osoba za koje je odgovoran;
 • Dokaz da nije pod istragom i da nije kažnjen/a za krivična dela izdat od strane nadležnog suda u RKS i nadležnog organa strane države odakle dolazi podnosilac zahteva odnosno gde je on/ona imao/la prebivalište u poslednjih 6 (šest) meseci;
 • Pismenu Izjavu pod zakletvom da priznaje ustavni i pravni poredak Republike Kosovo;

 

 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 50,00€ za podnosenje zahteva, nakon dobitka odluke placa se jos 250,00€. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, mozete uplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj bliziniKonzulata).

 

 1. Da li mogu da podnesem zahtev u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu za gubitak državljanstva Kosova?

 

Da. Konzulat Republike Kosovo u Berlinu prihvata zahteve građana za gubitak državljanstva Republike Kosovo. Podnošenje zahteva za gubitak državljanstva  treba vršiti lično, podnošenjem sledećih dokumenata:

 

 • Dokaz o posedovanju državljanstva neke druge države ili garanciju da će mu se ovo državljanstvo dati;
 • Ekstrakt/Izvod rođenih;
 • Kopiju validnog identifikacionog dokumenta;
 • Dokaz o prebivalištu u stranoj državi;
 • Dokaz o poslednjem prebivalištu u Republici Kosovo;
 • Dokaz iz Poreske administracije Kosova i Opštinske poreske kancelarije Kosova (o ispunjavanju poreskih obaveza);
 • Dokaz iz Opštinskog centra za Socijalni Rad;
 • Dokaz izdat od strane policije i suda Republike Kosovo, da podnosilac zahteva nije pod istragom kao da nije kažnjen za krivična dela;
 • Dokaz izdat od strane nadležnog organa strane države, čiji je državljanin podnosilac zahteva ili države u kojoj je podnosilac zahteva ziveo predhodno, ne starije od 6 meseci, da podnosilac zahteva nije pod istragom i/ili osuđen za krivična dela;
 • Dokaz pod zakletvom da državljanin koji traži oslobađanje, nije civilni službenik (sudija, javni tužilac, pripadnik policije itd.) i;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 50,00€ na danu podnosenja zahteva, dok 400,00€ na dan dobijanja odluke. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, mozete uplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).
 1. Da li može da se podnese zahtev za oslobađanje državljanstva Republike Kosovo  maloletnika u Konzulatu Republike Kosovo u Berlinu?

Da. Podnošenje zahteva za gubitak državljanstva za maloletnike (uzrasta ispod 18 godina) vrši se preko jednog od roditelja, u istom zahtevu podnesenom od strane roditelja ili jednog roditelja u Konzulatu Republike Kosovo, podnošenjem sledeće dokumentacije:

 • Dokaz o posedovanju državljanstva neke druge države ili garanciju da će mu se garantovati državljanstvo te zemlje;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Kopiju identifikacionog dokumenta maloletnika, ukoliko ga poseduje;
 • Izvod iz matične knjige rođenih roditelja;
 • Dokaz o prebivalištu u stranoj državi u kojoj stanuje;
 • Dokaz o poslednjem prebivalištu roditelja u Republici Kosovo;
 • Kopije identifikacionih dokumenata za oba roditelja;
 • Saglasnost maloletnika starijeg od 14 (četrnaest) do 18 (osamnaest) godina;
 • Pisana saglasnost oba roditelja, overene kod Notara;
 • Dokaz o uplati konzularne takse za ovu uslugu u iznosu od 50,00€ u trenutku podnosenja zahteva. 200,00€ uplacujete prilikom dobijanja odluke. (Uplata se vrši u Konzulatu ukoliko imate karticu BANKE, ukoliko je nemate, mozete uplatiti u Pošti, koja je u neposrednoj blizini Konzulata).
 1. Koju drugu konzularnu pomoć i koju vrstu potvrde može da mi izda Konzulat?

Pored gore navedenih konzularnih usluga, Konzulat Republike Kosovo u Berlinu pruža i konzularnu pomoć za građane Republike Kosovo, kao što je predviđeno Zakonom i Uredbom o Konzularnoj usluzi Republike Kosovo.

Shodno tome, konzularni službenik može da na osnovu pristiglog pisanog zahteva izdaje potvrde bilo koje vrste u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima.

Potvrde bilo koje vrste se podrazumevaju, ali se ne ograničavaju, samo na: potvrdu vraćanja beživotnog tela državljana Kosova na Kosovu; potvrdu o autentičnosti dokumenata; potvrdu o državljanstvu.

Izdavanje potvrda koja se odnose na određene potvrde, vrši se samo nakon prijema relevantne dokumentacije koja je potvrđena od strane odgovornih institucija u Republici Kosovo.