Follow us on:

Certifikata të gjendjes civile


Shërbimi konsullor pranë Ambasadës së Kosovës nbën përpunimin e kërkesave për lëshimin e certifikatave nga Regjistri Qëndror i Gjendjes Civile.Certifikatat që mund të lëshohen nga shërbimi konsullor janë:

  • Ekstrakt nga Regjistri Qëndror i Gjendjes Civile
  • Certifikata e lindjes
  • Certifikata e martesës
  • Certifikata e gjendjes martesore
  • Certifikata e shtetësisë
  • Certifikatae vdekjes
  • Certifikatae vendbanimit Shtetasit e përfshirë në Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile (të regjistruar pas 18 Shkurt 2013) mund të marrin këtë shërbim në ditën e aplikimit.