Follow us on:

Vërtetim mbi shtetësinë


Shërbimi konsullor i Ambasadës së Kosovës në Paris bën lëshimin e vërtetimeve mbi shtetësinë.


Për ta marrë një vërtetim të tillë duhet dorëzuar këto dokumenta:
- Kopja e pasaportes, leternjoftimit ose ndonjë certificate të Kosoves ku figuron numri personal;
- Taksa konsullore - 20 euro (pagesa e taksës konsullore bëhen përmes kartelës bankare në zyrat e Ambasadës së Kosovës në Paris, apo për përsonat që nuk kanë kartele bankare, pagesa bëhet me transfer bankar në llogarinë bankare të Ambasadës (shih të dhënat më poshtë).

Aplikimi për marrjen e vërtetimeve mbi shtetësinë, mund të bëhet edhe përmes postës (adresa e Ambasades është: 7, rue de Monceau, 75008 Paris) apo përmes emailit (consulate.paris@rks-gov.net). Nëse aplikimi bëhet në këtë mënyrë atëherë pagesa e takses konsullore bëhen me transfer bankar në llogarinë bankare të Ambasadës (shih të dhënat më poshtë).

 

 


Xhirollogaria:     Ambassade de la République du Kosovo à Paris
IBAN :                 FR76 3000 4025 8700 0101 7750 433
BIC :                   BNPAFRPPXXX
RIB :                   30004 02587 00010177504 33
Domiciliation:    BNP PARIBAS AGENCE PARIS XVI INTERNATIO