Follow us on:

Çështje të Gjendjes Civile


Shërbimi Konsullor pranë Ambasadës së Republikës së Kosovës në Paris është i autorizuar të kryej disa nga shërbimet e gjendjes civile.

Aktualisht ofrohen këto shërbime:  

 


  • Pajisja me certifikata nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile


  • Regjistrimi i faktit të lindjes


  • Regjistrimi i faktit të martesës


  • Regjistrimi i faktit të vdekjes