Follow us on:

Dokumente identifikimi

Në shërbimin konsullor të Ambasadës së Kosovës në Paris mund të aplikohet për katër lloje të dokumenteve personale identifikuese: 

 

Letërnjoftim       


Pasaportë           


Fletëudhëtim  (dokument udhëtimi emergjent një-drejtimësh)


Certifikatë e lindjes me fotografi  (lëshohet vetëm për fëmijë dhe të mitur deri në moshën 16 vjeçare)