Follow us on:

Regjistrimi i faktit të martesës


Shërbimi konsullor i Ambasadës së Kosovës në Paris është i autorizuara të bëjnë regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë. Këtë shërbim aplikuesi mund ta marrë duke aplikuar përsonalisht pranë shërbimit konsullor duke bashkëngjitur dokumentet si në vijim:


    • Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit
    • Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës
    • Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj
    • Certifikatë origjinale internacionale  të martesës së lidhur në vendin pranues 
    • Dëshmi të pagesës së taksës për këtë shërbim