Follow us on:

Regjistrimi i faktit të vdekjes


Shërbimi konsullor i Ambasadës së Kosovës në Paris është i autorizuara të bëjnë regjistrimin e fakteve të vdekjes të ndodhura jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Deklaruesi duhet të sjell dokumentacionin si në vijim:


    • Certifikatën internacionale origjinale të vdekjes së shtetasit
    • Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë
    • Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës
    • Ky shërbim kryhet pa pagesë