Follow us on:

Konzularne usluge

Republika Kosovo još uvek ne pruža konzularne usluge. Veoma brzo, Kosovo će da otvori konzularne službe u svim zemljama u kojima su otvorene ambasade Republike Kosovo.

U zemljama u kojima je kosovska dijaspora brojčano veoma velika, biće otvoren najmanje po jedan konzulat. U Nemačkoj, Republika Kosovo otvoriće svoju konzularnu službu u Berlinu, Štutgartu i Frankfurtu. U Švajcarskoj biće otvorene konzularne službe u Bernu, Cirihu i Ženevi.

 Na osnovu člana 84. tačka 24 Ustava Republike Kosovo i člana 5. tačka 1. Zakona o Ministarstvu spoljnih poslova i diplomatskoj službi Republike Kosovo, kao i na osnovu konsultacija koje su obavljene sa Predsednikom Vlade Republike Kosovo, Predsednik Sejdiu je dana 10. februara 2009. godine svojim dekretom osnovao konzularne misije u: Sjedinjenim Američkim Državama, u Velikoj Britaniji, u Republici Francuskoj, u Saveznoj Republici Nemačkoj, u Republici Italiji, u Švajcarskoj Konfederaciji, u Republici Austriji, u Kraljevini Belgiji i u Kraljevini Švedskoj.

Dekret o otvaranju devet konzularnih misija Republike Kosovo stupio je na snagu odmah.

Ministarstvo spoljnih poslova Kosova izradilo je i podnelo na usvajanje Predlog zakona o konzularnoj službi pri diplomatskim i konzularnim misijama Republike Kosovo. Ovaj zakonski nacrt usvojen je od strane Skupštine Kosova dana 16.12. 2008. godine i stupio je na snagu 30.12. 2008. godine dekretom koji je potpisao Predsednik Republike, g. Fatmir Sejdiu.

Za sada, na osnovu tog Zakona MSP je izradilo podzakonske akte koji proističu iz Zakona.

Zakon o konzularnoj službi pri diplomatskim i konzularnim misijama Republike Kosovo ima za cilj da pravno uredi rad konzularne službe u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Kosovo, u saradnji sa državama prijema, u zemlji i inostranstvu. Taj rad ima za cilj širenje veza u oblastima ekonomije, razvoja, transporta, kulture, nauke i prava, kao i na polju zaštite interesa i prava kosovskih državljana u zemljama prijema. Saradnja sa stranim diplomatskim i konzularnim misijama u njihovom konzularnom radu ima za cilj poštovanje primene dvostranih i višestranih konvencija, paktova i sporazuma koji budu potpisani od strane Republike Kosovo i države prijema.

Rad konzularne službe u inostranstvu ima još za cilj jačanje veza i saradnje između kosovske dijaspore i Republike Kosovo.
 
Sledeće informacije pripremljene su na osnovu Pravilnika o konzularnoj službi i materijala dobijenog od Saveta za pružanje usluga konzularne službe pre otpočinjanja rada Konzularne službe Republike Kosovo.

Podnošenje zahteva za pružanje konzularnih usluga u diplomatskim i konzularnim misijama Republike Kosovo

Za sada, diplomatska predstavništva Republike Kosovo ne pružaju usluge konzularne službe. Ministarstvo spoljnih poslova je u toku pripreme zakonske i logističke infrastrukture za otvaranje i početak rada konzularne službe. Sa početkom rada i pružanjem tih usluga, svi građani Kosova koji žive na području nadležnosti diplomatskih i konzularnih misija Republike Kosovo moći će da podnose svoje zahteve za pružanjem odnosnih usluga.

Na osnovu zahteva velikog broja državljana Kosova za izdavanjem putnih isprava, kosovsko Ministarstvo spoljnih poslova ovlastilo je diplomatska predstavništva da izdaju putne isprave za povratak u zemlju posle početka pružanja punog paketa usluga konzularne službe. Putne isprave za povratak u zemlju moći će da se dobiju u ambasadama Republike Kosovo prema kriterijumima utvrđenim u Administrativnom uputstvu koje je donelo MSP pod br. 14/2008.

Iako još uvek nije došlo do pune operacionalizacije rada konzularne službe, diplomatska predstavništva su stalno pripremna na pružanje saveta na ostvarenju različitih usluga konzularne službe. Diplomatska predstavništva mogu da pružaju druge konzularne usluge samo posle konsultacija sa Ministarstvom spoljnih poslova Kosova.

ZAŠTITA INTERESA KOSOVSKIH DRŽAVLJANA U INOSTRANSTVU

U toku svog boravka u stranim zemljama, kosovski državljani mogu da zapadnu u probleme različitih vrsta. Naši državljani mogu da se obrate diplomatskim misijama, da prijave svoje probleme i da zatraže savet i pomoć u njihovom rešavanju.

Pomoć koju mogu da dobiju od diplomatskih i konzularnih predstavništava je:

- Pružanje pomoći kosovskim državljanima u državama prijema;
- Pružanje pomoći kosovskim državljanima u vanrednim okolnostima;
- Pružanje pomoći uhapšenim licima ili onima koja imaju druge vrste pravnih problema pred pravosudnim organima u državama prijema;
- Pružanje pomoći za vraćanje posmrtnih ostataka kosovskih državljana koji su nađeni mrtvi u državama prijema i obezbeđenje zaštite njihove imovine.

Važno je da se uzme u obzir da, do otpočinjanja rada konzulata i do početka pružanja paketa konzularnih usluga, diplomatska predstavništva mogu da daju samo savete u vezi sa problemima koji pogode kosovske državljane koji žive u inostranstvu.
 
Za sada iako diplomatska predstavništva još uvek ne mogu da pružaju svoje usluge, ali kad sa druge strane okolnosti zahtevaju neophodnost pružanja pomoći u izuzetnim slučajevima, vrše obaveštavanje o državljanima koji su nađeni mrtvi, o nestalim licima, o licima osuđenim na kaznu zatvora; ili pozajmljivanje finansijskih sredstava, na osnovu Pravilnika o konzularnoj službi i njenim prilozima sa objašnjenjem.

Posle otpočinjanja rada konzularnih misija Pravilnik o konzularnoj službi i drugi podzakonski akti koji pravno uređuju konzularne misije omogućiće pružanje pomoći za kosovske državljane samo u slučajevima u kojima se dokaže da onaj državljanin koji se nalazi u teškoćama nema istovremeno i državljanstvo države prijema. Pružanje pomoći u vanrednim okolnostima, kao što su prirodne nesreće ili događaji pod visokim rizikom, odnosi se i na druge članove porodice koji uživaju državljanstvo države prijema.

U slučaju hapšenja, zadržavanja ili otvaranja bilo kakve istrage od strane nadležnih organa države prijema, kosovski državljani imaju pravo da o tome obaveste diplomatska ili konzularna predstavništva i da od njih zatraže adekvatnu pomoć, koja može da bude: obaveštavanje članova o porodice o takvom hapšenju; obraćanje pravnom zastupniku ili intervencija kod domaćih organa u slučaju da se primeti kršenje ljudskih prava tih lica.

U slučaju smrti nekog kosovskog državljanina u inostranstvu, diplomatska i konzularna predstavništva mogu da ponude spisk agencija koje se bave pogrebnim uslugama i da izdaju neophodnu dokumentaciju za vraćanje posmrtnih ostataka umrlog lica. Predstavništva ne vrše naknadu troškova za vraćanje posmrtnih ostataka.