Follow us on:

Taksat konsullore

I.Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Letërnjoftim për herë të parë
2. Letërnjoftim pas humbjes / dëmtimit / ripërtrirjes

II. Taksa për dokumente udhëtimi

1. Fletudhëtimi për kthim
2. Pasaporta për herë të parë mbi 18 vjeç
3. Pasaporta e humbur/dëmtuar/ripërtrirë
4. Pasaporta për fëmijë deri në 3 vjeç
5. Pasaporta për fëmijë nga 3-18 vjeç
6. Dokument udhëtimi për të huajt

III. Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Regjistrimi i faktit të lindjes
2. Regjistrimi i faktit të martesës
3. Regjistrimi i faktit të vdekjes

IV. Taksa për fitim/lirim të shtetësisë

1. Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia
2. Vendimi për fitimin e shtetësisë
3. Vendimi për fitimin e shtetësisë për të mitur
4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për të mitur

V. Taksa për vërtetime të çdo lloji

2. Vërtetime të çdo lloji
3. Vërtetimi i çdo lloj vërtetimi lëshuar shtetasve të Kosovës