Follow us on:

Lirim nga Shtetësia

PROCEDURA E HUMBJES SË SHTETËSISË SË KOSOVËS ME LIRIM

Procedurat e aplikimit për humbjen e shtetësisë së Kosovës me lirim nga shtetësia për personat madhor;

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Dëshminë për posedimin e shtetësisë te ndonjë shteti tjetër apo garancionin (provën) se kjo shtetësi do ti jepet
-    Certifikatën e lindjes
-    Kopje te dokumentit te identifikimit
-    Dëshmi për vendbanimin ne shtetin e huaj ku banon
-    Dëshmi për vendbanimin e fundit ne Republikën e Kosovës
-    Dëshmi qe i ka përmbushur detyrimet financiare ndaj shtetit( dëshmi nga Administrata tatimore e Kosovës dhe nga zyra komunale e tatimit ne prone mbi përmbushjen e obligimeve tatimore)
-    Dëshminë nga qendra komunale për pune sociale qe i ka përmbushur te gjitha detyrimet financiare ndaj personave për ushqim dhe mbajtje te te cilëve është përgjegjës para ligjit
-    Dëshminë qe nuk është nen hetime penale dhe qe nuk është i dënuar për vepra penale e lëshuar nga gjykata kompetente e Republikës se Kosovës si dhe organi kompetent i shtetit te huaj shtetas i te cilit është parashtruesi i kërkesës apo shtetin ne te cilin ai /ajo ka pasur vendbanimin e fundit, jo me te vjetër se 6 muaj
-    Dëshmi nen betim qe shtetasi qe kërkon lirim nga shtetësia nuk është nëpunës civil, gjykatës, prokuror publik, pjesëtar i policisë se Kosovës, pjesëtar i forcës se sigurisë se Kosovës ose pjesëtar i Agjensionit të Kosovës për Inteligjence.
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv

Procedurat e aplikimit për humbjen e shtetësisë së Republikës se Kosovës me lirim nga shtetësia i/e te miturve ;

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Dëshminë për posedimin e shtetësisë te ndonjë shteti tjetër apo garancionin (provën) se kjo shtetësi do ti jepet
-    Certifikatën e lindjes se te miturit
-    Certifikatën nga regjistrat e e gjendjes civile te prindërve
-    Dëshmi për vendbanimin/ vendqëndrimin te shtetit te huaj ku banon
-    Dëshmi për vendbanimin e fundit te prindërve ne Republikën e Kosovës
-    Kopja e dokumentit te identifikimit te të miturit nëse e posedon
-    Kopjen e dokumentit te identifikimit te të dy prindërve
-    Deklaratën e pajtimit me shkrim nga te dy prindërit e vërtetuar
-    Pajtimi i te miturit me i vjetër se 14 deri ne 18 vjet.
-    Ne rast se përkujdesjen ndaj fëmijës se mitur e ka njeri prind dëshmitë duhet te plotësohen vetëm nga njeri prind qe e ka përkujdesjen e fëmijës se mitur. Ne ketë rast kërkesës duhet ti bashkëngjitet edhe dëshmia me te cilin vërtetohet se prindit ne fjale i është besuar përkujdesja ndaj fëmijës se mitur
-    Ne rast se komisionet vendosin për lirim e fëmijës se mitur nga shtetësia e Republikës se Kosovës, prindërit apo prindi i fëmijës është i obliguar te prezantoj dëshminë për pagesën e taksave administrative ne shume prej 50 euro.
-    Te gjitha dokumentet e ofruara si dëshmi duhet te jene te përkthyera ne ndonjërën nga gjuhet zyrtare ne Kosove.
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv  

* Kjo procedure vlen edhe për fëmijët e adaptuar

Procedurat e aplikimit për humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës me lirim, të fëmijëve sipas nenit 7.2 të ligjit për shtetësinë e Kosovës;

Kërkesa për humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës me lirim te fëmijës sipas nenit 7.2 te Ligjit për Shtetësinë e Kosovës (ne raste se te paktën një prind i fëmijës identifikohet para se fëmija te ketë mbushur moshën 7 vjeçare dhe prindi ne fjale nuk është shtetas i Republikës se Kosovës, me kërkesë te prindit fëmija e humb shtetësinë e Republikës se Kosovës me kushte qe me humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës fëmija te mos mbetet pa shtetësi) behet nga prindërit apo njeri prind ne Misionin përkatës Konsullor sipas vendbanimit te fëmijës ne Republikën e Kosovës.

Kërkesës duhet t’i bashkëngjitur këto dëshmi:

-    Certifikatën e lindjes se fëmijës
-    Dëshminë për vërtetimin e atësisë/amësisë
-    Dëshminë për posedimin e shtetësisë, te shtetit shtetas te te cilit janë prindërit apo njeri prind
-    Garancionin (provën) se fëmijës do ti jepet shtetësia e prindërve apo njërit prind
-    Kopjen e dokumentit te identifikimit te te dy prindërve apo njërit prind
-    Kopja e dokumentit te udhëtimit te fëmijës nëse e posedon
-    Të gjitha dokumentet e ofruara si dëshmi duhet te jene te përkthyera ne ndonjërën nga gjuhet zyrtare ne Kosove
-    Taksa administrative
-    Taksa për lëshimin e vendimit pozitiv