Follow us on:

Vërtetime të çdo lloji

Misioni Diplomatik/Konsullor në Zagreb bën, sipas kërkesës së ardhur me shkrim, lëshimin e vërtetimeve të çdo lloji në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore aplikueshmen fuqi. Vërtetimet e çdo lloji nënkuptojnë, por nuk kufizohen vetëm në: vërtetim për kthimin e trupit të pajetë të shtetasve të Kosovës në Kosovë;vërtetim mbi shtetësinë, etj. Lëshimi i vërtetimeve bëhet vetëm pas pranimit të dokumentacionit përkatës dhe konfirmimit të marrë nga Departamenti për Çështje Konsullore/MPJ.