Follow us on:

Vërtetime të çdo lloji

Misioni Diplomatik në Tokio bën, sipas kërkesës së ardhur me shkrim, lëshimin e vërtetimeve të çdo lloji në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore aplikueshmen fuqi.

Vërtetimet e çdo lloji nënkuptojnë, por nuk kufizohen vetëm në: vërtetim për kthimin e trupit të pajetë të shtetasve të Kosovës në Kosovë; vërtetim mbi vërtetësinë e dokumenteve, vërtetim mbi shtetësinë, etj.

Lëshimi i vërtetimeve bëhet vetëm pas pranimit të dokumentacionit përkatës dhe konfirmimit të marrë nga Departamenti për Çështje Konsullore/MPJ.