Follow us on:

Regjistrimi i faktit të lindjes

Dokumentet e nevojshme:

-    Aplikacioni i plotësuar dhe nënshkruar nga prindi;
-    Certifikata origjinale internacionale e lindjes së fëmijës (në anglisht);
-    Ekstraktet e lindjes (origjinale) për të dy prindërit lëshuar nga Republika e Kosovës (për prindin që nuk është shtetas i Kosovës - dokumenti që dëshmon shtetësinë e tij/saj);
-    Dokumentet e identifikimit të prindërve (pasaportë, letërnjoftim);
-    Prezenca e së pakut njërit prind në Konsullatë për paraqitjen e kërkesës (në rast se njëri prind është jo kosovar atëherë duhet autorizimi i tij/saj prej Notarit Publik me të cilin deklaron se pajtohet dhe autorizon bashkëshortin/en për regjistrim të fëmijës së tij/saj si shtetas i Kosovës);
-    Taksa EUR 40 (në kundërvlerë në SEK)

Birger Jarlsgatan 33
Box 3643
11145 Stockholm    
Tel. +46 8 614 6860      
consulate.stockholm@rks-gov.net

TË DHËNAT BANKARE TË AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË STOKHOLM
 

 • Pagesat brenda Suedisë: SEB BANK
  Embassy of the Republic of Kosovo
  SWISH  -      1 2 3 6 4 7 5 3 3 9
  SEB Bank,     GIRO 601- 0656

 • Pagesat jashtë Suedisë: SEB BANK
  Embassy of the Republic of Kosovo
  INVOICE ADDRESS:
  SEB ACCOUNTS PAYABLE, SE- 106 40 Stockholm
  IBAN Account Number
  Electronic format  SE4150000000052771023407
  S.W.I.F.T  Address ESSESESS