Follow us on:

Lirim nga Shtetësia

Aplikimi bëhet personalisht në Konsullatë në Stokholm (Birger Jarlsgatan 33). Procedura për lirim nga shtetësia mund të zgjasë 2-3 muaj.

Dokumentet e nevojshme (origjinale):

1. Dokumentet e autoriteteve norvegjeze (gjithsesi duhet të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe, nga përkthyesi i autorizuar):
-    Garancia nga shteti norvegjez se do të merrni shtetësinë norvegjeze;
-    Dëshmia e vendbanimit në Norvegji
-    Dëshmia se nuk jeni nën hetime (Politiattest)

2. Dokumentet e Kosovës (jo më të vjetra se 4 muaj nga data e lëshimit):
-    Kopja e letërnjoftimit apo pasaportës RKS
-    Ekstrakti i Lindjes;
-    Dëshmitë që janë përmbushur të gjitha detyrimet financiare ndaj shtetit të Kosovës:
o    dëshmia nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe
o    dëshmia nga Zyra Komunale e Tatimit në Pronë;
-    Dëshmia nga Qendra Komunale për Punë Sociale, që janë përmbushur të gjitha detyrimet financiare ndaj personave për ushqim dhe mbajtjen e të cilëve është përgjegjës me ligj;
-    Dëshmia se nuk zhvillohen hetime penale dhe se nuk ekziston asnjë aktgjykim për vepra penale, e lëshuar nga Gjykata Komunale;
-    Vërtetimi që nuk janë duke u zhvilluar hetime nga ana e policisë së Kosovës.

Në ditën e aplikimit në ambasadë plotëson Deklaratën nën betim, dhe paguan taksën EUR 70.

Për të miturit (deri 18 vjet) kërkesën mund ta parashtrojë njëri  nga prindërit bashkë me dokumentet:
-    Ekstraktet e lindjes së dy prindërve.
-    dëshmia për posedimin e shtetësisë, ose garancia se do t'i jepet shtetësia, në shtetit ku jeton;
-    kopja e dokumentit të identifikimit nëse e posedon;
-    dëshmia e vendbanimit në shtetin ku jeton;
-    dëshmia e vendbanimit të fundit të prindërve në Kosovë;
-    pajtimi i të miturit i moshës ndërmjet 14-18 vjet;
-    deklarata e pajtimit me shkrim e të dy prindërve e vërtetuar tek noteri.

Pasi të lëshohet vendimi pozitiv për lirim nga shtetësia bëhet pagesa e taksës EUR 600 (për personat nën 18 vjet EUR 300) në:

TË DHËNAT BANKARE TË AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË STOKHOLM
 

 • Për pagesat brenda Suedisë: SEB BANK 
  Embassy of the Republic of Kosovo
  SWISH - 1 2 3 6 4 7 5 3 3 9
  SEB Bank, GIRO 601- 0656
   
 • Për pagesat jashtë Suedisë: SEB BANK 
  Embassy of the Republic of Kosovo
  INVOICE ADDRESS:
  SEB ACCOUNTS PAYABLE, SE- 106 40 Stockholm
  IBAN Account Number
  Electronic format SE4150000000052771023407
  S.W.I.F.T  Address ESSESESS