Follow us on:

Lëshimi i vërtetimeve të cdo lloji

Në Seksionin Konsullor në Stockholm  sipas kërkesës së ardhur me shkrim, bëhet lëshimi i vërtetimeve të çdo lloji në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi, dhe atë:

- vërtetim për kthimin e trupit të pajetë të shtetasve të Kosovës në Kosovë;
- vërtetim mbi vërtetësinë e dokumenteve;
- vërtetim mbi shtetësinë, etj.   

Lëshimi i vërtetimeve bëhet vetëm pas pranimit të dokumentacionit përkatës dhe konfirmimit të marrë nga Departamenti për çështje Konsullore/MPJ.

Klienti konsullor duhet të bëjë pagesën sipas Udhëzimit Administrativ për Taksa Konsullore të vërtetimeve të cdo lloji dhe vetëm pas dorëzimit të fletëpagesës mund të marrë vërtetimin. (Pagesa kryhet në vlerë prej 20 Euro në kruna suedeze sipas kursit ditorë, në xhirrollogarinë e Amabasadës së Republikës së Kosovës në Stockholm)

TË DHËNAT BANKARE TË AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË STOKHOLM
 

 • Për pagesat brenda Suedisë: SEB BANK 
  Embassy of the Republic of Kosovo
  SWISH - 1 2 3 6 4 7 5 3 3 9
  SEB Bank, GIRO 601- 0656
   
 • Për pagesat jashtë Suedisë: SEB BANK 
  Embassy of the Republic of Kosovo
  INVOICE ADDRESS:
  SEB ACCOUNTS PAYABLE, SE- 106 40 Stockholm
  IBAN Account Number
  Electronic format SE4150000000052771023407
  S.W.I.F.T  Address ESSESESS