Follow us on:

Taksat konsullore

 1. Taksa për letërnjoftim (ID)
  1. Letërnjoftim për herë të parë ............................................................ 40 €
  2. Letërnjoftim pas humbjes / dëmtimit / ripërtrirjes .............................. 40 €
 2. Taksa për dokumente udhëtimi
  1. Fletudhëtimi për kthim ...................................................................... 30 €
  2. Pasaporta për herë të parë mbi 18 vjeç .......................................... 100 €
  3. Pasaporta e humbur/dëmtuar/ripërtrirë .......................................... 100 €
  4. Pasaporta për fëmijë deri në 18 vjeç ................................................. 80 €
 3. Taksa për shërbime të gjendjes civile
  1. Regjistrimi i faktit të lindjes .............................................................. 30 €
  2. Regjistrimi i faktit të martesës ............................................................30 €
  3. Regjistrimi i faktit të vdekjes ....................................................Pa pagesë
  4. Paisje me Certifikatë të lindjes, Ekstrakt të lindjes, Certifikatë të shtetësisë, Certifikatë të martesës, Certifikatë të vendbanimit, Certifikatë të statusit martesor, Deklaratë për bashkësinë familjare dhe Vërtetim nga arkivi ........................................................................20 €
  5. Certifikatë të vdekjes ............................................................. Pa pagesë
  6. Procesverbali për pranimin e atësisë/amësisë..................................30 €
 4. Taksa për fitim/lirim të shtetësisë
  1. Aplikimi për fitim të shtetësisë dhe lirim nga shtetësia .....................50 €
  2. Vendimi për fitimin e shtetësisë (mbi 18 vjeç) ................................250 €
  3. Vendimi për fitimin e shtetësisë për të mitur (nën 18 vjeç).............100 €
  4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim ...................................400 €
  5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim për të mitur ................200 €
 5. Taksa për vërtetime të çdo lloji
  1. Vërtetime të çdo lloji .........................................................................20 €
  2. Certifikat me foto .......................................................................... 10 €