Follow us on:

Aplikimi për letërnjoftim

Aplikimi për letërnjoftim

Për herë të parë (për personat mbi 16 vjeç):

-    Ekstrakti i lindjes
-    Aplikimi bëhet personalisht në Konsullatë
-    Taksa 40€.

Në rast të ripërtëritjes/korigjim të dhënash:
-    Ekstrakti i lindjes;
-    Letërnjoftimi i vjetër
-    Taksa 40€.

Në rast të humbjes/konfiskuar:
-    Kopja e LTNJ, ose pasaportës
-    Ekstrakti i lindjes
-    Raporti i policisë lidhur me humbjen e LTNJ-së, gjegjësisht raportin e konfiskimit
-    Taksa 40€