Follow us on:

Çështje të Shtetësisë

Pajisje me dokumente të gjendjes civile


Shtetasit e RKS-së të cilë gjenden në sistemin e ri të gjendjes civile mund të pajisen në Ambasadën e RKS-së në Ankara me:

 • Certifikatë të lindjes;
 • Certifikatë të shtetësisë;
 • Certifikatë të martesës;
 • Certifikatë të vdekjes;
 • Certifikatë të statusit martesor;
 • Certifikatë të vendbanimit dhe;
 • Ekstrakt të lindjes;
 • Deklaratë për bashkësinë familjare;
 • Vërtetim nga arkivi.

Dokumentet që nevoiten për aplikim

 • Kërkesa;
 • Një dokument identifikimi valid i aplikuesit;
 • Taksa prej 20€.

Vendosja e fotos në Certifikatë


Sipas kërkesës së palës, Seksioni Konsullor i Ambasadës bën vendosjen e fotos në certifikatën e lindjes së të miturit që shërben për kalimin e kufirit.


Me këtë rast nevoiten:

 • Kërkesa;
 • Dokument identifikimi i të dy prindërve;
 • Certifikata origjinale e lindjes e të miturit;
 • Taksa prej 10€.