Follow us on:

Lindje

Regjistrimi i faktit të lindjes


Me pranimin e kërkesës për regjistrimin e lindjes së fëmijës në librin amëz të lindjeve në Kosovë për mundësitë e poshtëshënuara kërkohen specifikat si në vijim:


Kur fëmiu është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit të cilët janë shtetas të Kosovës;

 • Kërkesa;
 • Dokument identifikimi i të dy prindërve (pasaportë apo letërnjoftim);
 • Certifikata internacionale e lindjes së fëmiut;
 • Ekstraktet e lindjes së të dy prindërve;
 • Prezencën e dy prindërve ose dëshmi ligjore të mungesës së njërit prej tyre;
 • Taksa prej 30€.

Kur fëmiju është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit prej të cilëve njëri është shtetas Kosovës ndërsa tjetri jo;

 • Kërkesa;
 • Dokument identifikimi i të dy prindërve (pasaportë apo letërnjoftim);
 • Pëlqimin me shkrim nga prindi jo-kosovar për regjistrimin e fëmijës të vërtetuar nga noteri;
 • Certifikata internacionale e lindjes së fëmiut;
 • Ekstrakti i lindjes së prindit shtetas i RKS-së;
 • Certifikata e lindjes e prindit me shtetesi tjetër;
 • Prezencën e dy prindërve ose dëshmi ligjore të mungesës së njërit prej tyre;

Kur fëmiu është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit të cilët janë shtetas të Kosovës;

 • Kopje e dokumentit të shtetësisë kosovare të prindit;
 • Certifikata internacionale e lindjes së fëmiut që përfshin shtetasin e Kosovës si prind dhe tjetrin si të “panjohur”;
 • Certifikata internacionale e lindjes së fëmiut;
 • Ekstrakti i lindjes së prindit shtetas i RKS-së;
 • Certifikata e lindjes e prindit me shtetesi tjetër;
 • Prezencën e dy prindërve ose dëshmi ligjore të mungesës së njërit prej tyre;